(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Autorizația pentru unități comerciale

 • 1. Procedura de notificare a APL privind inițierea activității de comerț

   

  Notificarea reprezintă o procedură de lansare a activităţii de comerț doar în temeiul unei notificări (înștiințări) depusă la autoritatea administraţiei publice locale în care se va derula activitatea.

  În cazul în care comerciantul intenționează să desfășoare alte activităţi decît cele indicate în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 din ”Ghidul pentru comercianți și APL – Notificarea activității de comerț”, indicate mai jos, acesta este în drept să înceapă activitatea  odată cu depunerea notificării privind inițierea activității de comerţ, fără o altă procedură suplimentară.

  În cazul în care se intenționează desfăşurarea activităților de comerț indicate în Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 din Ghid, comerciantul este obligat să depună notificarea privind inițierea activității de comerț cu cel puțin 15 zile lucrătoare pînă la inițierea activității.

  Anexa nr. 3. Activităţile de comerţ supuse autorizării sau înregistrării sanitar-veterinare

  Clasa CAEM rev.2 Denumirea activităţii
  46.23 Comerţul cu ridicata al animalelor vii
  46.24 Comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
  46.32 Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
  46.33 Comerţul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
  46.38 Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
  – Comerţul cu ridicata al mierii şi produselor apicole
  – Comerţul cu ridicata al subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman
  – Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar
  – Comerţul cu ridicata al hranei pentru animale
  – Comerţul cu amănuntul al animalelor vii
  – Comerţul cu amănuntul al pieilor brute şi pieilor prelucrate
  – Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne
  – Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
  – Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice de uz veterinar
  – Comerţul cu amănuntul al mierii şi produselor apicole
  – Comerţul cu amănuntul al peştelui şi produselor din peste
  – Comerţul cu amănuntul al hranei pentru animale
  – Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare de origine animală şi vegetală
  – Unităţi de alimentaţie publică

  Anexa nr. 4. Activităţile de comerţ supuse autorizării sanitare

  Clasa CAEM rev.2  

  Denumirea activităţii

  45.20 Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor
  46.12 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
  46.71 Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
  46.75 Comerţul cu ridicata al produselor chimice
  47.30 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
  96.01 Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană
  96.02 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
  96.04 Activităţi de întreţinere corporală
  – Activităţi ale studiourilor de  tatuaj şi piercing

   

  Modelul notificării este prevăzut în Anexa nr. 2 Modelul notificării privind inițierea activității de comerț

  Modelul notificării privind inițierea activității de comerț

  NOTIFICARE PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ

   

  CĂTRE: [Primăria localităţii]     DATA:

  DE LA COMERCIANT

  Denumirea/Numele:_____________________________IDNO/IDNP:_________________

  Sediul/domiciliul:_______________________________________________________

  Reprezentat de:_________________________în calitate de:__________________

  Tel: ___________________Fax:___________________Email:____________________

  Notificăm privind iniţierea activităţii de comerţ în următoarele condiţii:

  Pentru unitate comercială               Pentru loc de vînzare

  Adresa:______________________           Adresa:___________________________

  Denumirea:___________________           Amplasare:________________________

  Tipul:_______________________           Tipul:____________________________

  Suprafaţa comercială(m2):____            Suprafaţa comercială (m2):________

  Activităţi de comerţ desfăşurate:

  _________________________________________________Codul CAEM:_____________

  _________________________________________________Codul CAEM:_____________

  _________________________________________________Codul CAEM:_____________

  Pentru unităţile de alimentaţie publică:

  capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane):____________

  inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane):_________________________

  Comercializarea producţiei alcoolice:                        DA/NU

  Comercializarea berii:                                                DA/NU

  Comercializarea produselor din tutun:                       DA/NU

  Desfăşurarea comerţului ambulant:                            DA/NU

  Comercializarea prin intermediul unităţii mobile:           DA/NU

  Date privind unitatea mobilă

  (la desfăşurarea activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile):

  Tipul: _________________________        Lungimea:________________________

  Lăţimea:________________________        Înălţimea: ______________________

  Comercializarea prin aparat comercial:                      DA/NU

  Date privind aparatul comercial

  (la desfăşurarea activităţii de comerţ prin aparat comercial):

  Numărul de aparate: ____________        Lungimea:_________________________

  Lăţimea:________________________        Înălţimea: _______________________

  Anexe:

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Declar pe propria răspundere că:

  1) datele indicate în prezenta notificare şi anexe sînt veridice şi corecte;

  2) întrunesc cerinţele legislaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ.

  Îmi asum obligaţia:

  1) să respect legislaţia în vigoare;

  2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudicii cauzate ca urmare a nerespectării legislaţiei sau prezentării, în cadrul prezentei notificări şi anexelor, a unor date eronate.

  Numele: _________________Semnătura:_________________ L.Ş.

  Actele anexate la notificare

  La notificarea privind inițierea activității de comerț se anexează următoarele acte, în următoarele cazuri:

  actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
  copia Regulamentului pieței, adoptat de comerciant, și copia deciziei consiliului local de creare a pieței – în cazul piețelor.
  copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau folosință a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcția și amenajarea pieței, titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contractul de locațiune/comodat sau, după caz, un alt act), în cazul piețelor, unității de comerț amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, teraselor de vară.

  Notificarea privind inițierea activității de comerț se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vînzare.

  Notificările și actele anexate se depun și se păstrează în arhiva autorității administrației publice locale.

  Înștiințarea de recepționare a notificării

  După ce recepționează notificarea, APL eliberează comerciantului o înștiințare de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

  data și ora recepționării notificării;
  numărul de ordine a notificării, acordat de autoritatea administrației publice locale;
  numele/prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile a autorității administrației publice locale care a recepționat notificarea.

  Refuzul APL de a recepționa notificarea

  APL este în drept să refuze recepționarea notificării atunci cînd:

  notificarea nu conține toate datele indicate în modelul acesteia;
  la notificare nu sînt anexate actele stabilite la întrebarea privind actele ce se anexează la respectiva;
  notificarea nu este semnată de persoana care deține împuternicirile necesare.

  În cazul refuzului de recepționare a notificării, autoritatea administrației publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înștiințare privind refuzul de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

  motivele refuzului de recepționare a notificării;
  numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile a autorității administrației publice locale care a emis refuzul de recepționare a notificării.

  Modificarea datelor din notificare

  În cazul schimbării datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, comerciantul depune în adresa autorității administrației publice locale notificare de modificare a datelor, în termen de cel mult 30 zile calendaristice înainte de data modificării acestora.

  Cerinţe specifice după începerea activităţii

  Cerințe privind deţinerea documentelor:

  La locul de vînzare a produselor/prestare a serviciilor, comerciantul trebuie să deţină documentele care atestă conformitatea acestora cu regulamentele tehnice în vigoare. În cazul în care documentele respective sînt păstrate în alt loc, în incinta unităţii comerciale trebuie să se păstreze copiile acestora, autentificate cu ștampila comerciantului.

  Cerințe privind evidența produselor comercializate:

  Comerciantul este obligat să ţină evidenţa produselor comercializate/a serviciilor prestate şi să elibereze cumpărătorilor/consumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce confirmă cumpărarea produsului/prestarea serviciului.

  Cerinţe privind orarul de funcționare:

  Fiecare comerciant stabileşte, conform Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă, aprobat de autoritatea administrației publice locale, orarul de funcţionare al unităţii comerciale, care va respecta prevederile legislaţiei muncii şi reglementările în vigoare privind liniştea şi ordinea publică.
  Unităţile comerciale cu amănuntul şi cele prestatoare de servicii comerciale pot fi deschise publicului în toate zilele săptămînii.
  Unităţile comerciale din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile consecutiv în cazul sărbătorilor legale, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.
  Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitatea comercială, în mod vizibil din exterior. Comerciantul este obligat să asigure respectarea acestuia.
  Orice modificare în orarul de funcţionare al unităţii comerciale se face cu acordul preventiv al autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat autorizaţia de funcţionare.

  Cerinţe privind amplasarea unităților comerciale:

  Unitățile comerciale pot fi amplasate doar în zonele/străzile stabilite de Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă, aprobat de autoritatea administrației publice locale.

  Cerinţe privind limitele nivelului zgomotului şi al vibrației:

  Unitățile comerciale trebuie să respecte limitele maximale ale nivelului zgomotului şi al vibrației, stabilite prin hotărîre de Guvern.
  Unitățile comerciale care utilizează deservirea muzicală (discobaruri, săli de festivități și alte unități similare) sînt obligate să aplice măsurile necesare de izolație fonică în vederea respectării limitelor maxime admise ale nivelul zgomotului și al vibrației, pentru a nu crea disconfort locatarilor din zona sau localitatea în care sînt amplasate.

  Cerinţe privind colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor:

  Comercianții sunt obligați să asigure colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor rezultate în cadrul activității de comerț în conformitate cu legislația privind deșeurile de producție și menajere.
  Colectarea și transportarea deșeurilor se efectuează: de către comerciant, în cazul în care acesta deține autorizație privind gestionarea deșeurilor; și/sau de către persoane juridice care dețin autorizație privind gestionarea deșeurilor și care au încheiat contracte cu comerciantul.

  Taxe pentru unități comerciale

  Pentru fiecare unitate comercială și loc de vînzare, în cadrul cărora desfășoară activitate de comerț, comercianții achită taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii în conformitate cu legislația fiscală, în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.

  Taxa se achită în lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Mărimea taxei se aprobă de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale. În termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorității administrației publice locale o plată de notificare în mărime de 100 lei.

 • 2. Regulament de desfășurare a activității de comerț în comuna Sîngereii Noi

  Anexa nr.1 la

                                                                                                          decizia nr.7/3 din 21.07.2017

   

   

                     REGULAMENTUL

                       de desfăşurare a activităţii de comerț în comuna Sîngereii Noi

   

                                                          DISPOZIȚII GENERALE

  Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în orașul Ialoveni (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

  Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în orașul Ialoveni, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n), alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 Privind administraţia publică locală, Legea nr.105-XV din 13.03.2003 Privind protecţia consumatorilor, Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 Cu privire la patenta de întreprinzător, Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 Titlul VII–Taxele locale, Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, Hotărîrea Guvernului nr.147 din 12.03.1996 Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei, Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18.09.1996 Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant în pieţele din Republica Moldova, Hotărărea Guvernului nr.212 din 04.04.1995 Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice, Legea nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, în următoarele privințe:

   1. Interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

  2. Modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

   3. Distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

  4. Raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult;

   5. Cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

  6. Interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi.

   7. Modul de notificare, amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale cu plată către populaţie pentru toate persoanele fizice şi juridice care practică asemenea activităţi în locuri speciale pe teritoriul comunei sîngereii Noi, indiferent de forma de proprietate.

   NOTĂ. Unităţi comerciale şi de prestare a serviciilor sociale către populaţie sunt considerate unităţile de comerţ cu amănuntul, de alimentaţie publică, farmacii, staţii de alimentare cu combustibil, , servicii sociale către populaţie ( în continuare–unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii). Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 Cu privire la comerțul interior și alte acte normative în vigoare.

  1. Recepţionarea, depunerea notificărilor privind inițierea activității de comerț pe teritoriul comunei  Sîngereii Noi

  Pentru inițierea unei activități comerciale şi/sau de prestări servicii, persoanele fizice, conducătorul întreprinderii sau o altă persoană cu funcţie de răspundere autorizată (în baza procurii) de aceasta depune la Primăria comunei Sîngereii Noi  următoarele acte de bază:

   - Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant, copia bulletinului de identitate (după caz);

   - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia de pe patenta de întreprinzător-în toate cazurile;

   - Copia autorizaţiei sanitar-veterinară de funcţionare, în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr.3 din Legea nr.231 din 23.09.2010 Cu privire la comerţul interior.

   - Copia autorizaţiei sanitare de funcţionare, în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr.4 din Legea nr.231 din 23.09.2010 Cu privire la comerţul interior.

   - În cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar la notificare se anexează copia de pe, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).

  2. Recepționarea notificării și eliberarea înștiințării de recepționare

  2.1. În momentul recepţionării fizice a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, autoritatea administraţiei publice locale este obligată:

   a) să introducă datele din notificare în registrul pentruu notificări privind inițierea activității de comerț ;

   b) să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

  – data şi ora de recepţionare a notificării;

   – numărul de ordine al notificării;

  – date privind identitatea persoanei fizice sau juridice;

  – codul fiscal sau IDNO – după caz;

  – genul de activitate a persoanei fizice sau juridice; – numele/prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din cadrul primăriei, care a recepţionat notificarea.

  3. Refuzul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ

   3.1. În momentul depunerii Notificării (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării autoritatea administrației publice locale refuză primirea notificării doar în următoarele cazuri:

  Notificarea nu conţine datele și anume:

   a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului;

   b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a articolelor din tutun;

   c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vînzare;

   d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern;

   e) suprafaţa comercială (m2);

   f) capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) – în cazul unităţii de alimentaţie publică;

   g) tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile – în cazul desfăşurării activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile;

   h) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei.

   3.2. La notificare nu sînt anexate actele, după caz:

  a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

   b)  notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.

  3.3. În cazul refuzului de recepţionare a notificării, autoritatea administraţiei publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

   a) motivele refuzului de recepţionare a notificării;

   b) numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a refuzat recepţionarea notificării.

   4. Cerinţe faţă de notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ și/sau prestări servicii

  4.1. Datele incluse de comerciant în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ și/sau prestări servicii trebuie să corespundă interdicţiilor şi cerinţelor stabilite de lege şi de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în comuna  Sîngereii Noi  , aprobat de consiliul local.

  4.2. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare.

  4.3. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant la primăria comunei Sîngereii  Noi prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului.

  4.4. Notificările şi copiile actelor anexate, depuse de comerciant, se păstrează în arhiva primăriei comunei Sîngereii Noi.

  5. Verificarea corectitudinii datelor şi respectării cerinţelor de desfăşurare a activităţilor de comerţ

  5.1. Secretarul primăriei, verifică datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.

   5.2. Datele din notificare şi actele depuse de comerciant se examinează potrivit principiului „ghişeului unic” în următoarele privinţe:

  a) corectitudinea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul comerciantului şi IDNO/IDNP-ul se verifică prin accesarea datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi, după caz, din Registrul de stat al populaţiei sau din alte registre de stat – în caz de necesitate;

   b) corectitudinea datelor privind adresa unităţii comerciale sau locului de vînzare se verifică prin accesarea datelor din resursele informaţionale deţinute de Întreprinderea de Stat „Cadastru” – în caz de necesitate;

  c) respectarea cerinţelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor prin accesarea datelor şi interacţiunea cu subdiviziunile responsabile ale comunei Sîngereii Noi – în toate cazurile.

  6. Respectarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor la desfăşurarea activităţii de comerţ

  6.1. În cazul în care comerciantul desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr.3 a Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, notificarea depusă de 6 comerciant se remite, la data recepţionării ei, către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, potrivit principiului „ghişeului unic”, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.

  6.2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează autorizarea sanitar-veterinară sau înregistrarea unităţii comerciale în conformitate cu legislaţia în domeniul siguranţei alimentelor.

  6.3. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, introduce în resursa informaţională în domeniul comerţului, după caz, informaţia privind autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare sau refuzul de eliberare a acesteia ori informaţia privind înregistrarea unităţii comerciale, în privinţa comercianţilor care au depus notificări de iniţiere a activităţii de comerţ.

  7. Respectarea legislaţiei în domeniul sanitar la desfăşurarea activităţii de comerţ

  7.1. În cazul în care comerciantul desfăşoară activităţi stabilite în anexa nr.4 a Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, notificarea depusă de comerciant se remite, la data recepţionării ei, către Centrul Naţional de Sănătate Publică sau către centrele teritoriale de sănătate publică, conform competenţei teritoriale a acestora, potrivit principiului „ghişeului unic”, prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului.

  7.2. Centrul Naţional de Sănătate Publică sau, după caz, centrele teritoriale de sănătate publică emit autorizaţia sanitară de funcţionare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

   7.3. Nu este necesară emiterea unei noi autorizaţii sanitare de funcţionare, conform Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, în cazul în care unitatea respectivă dispune de autorizaţia sanitară, emisă, pînă la depunerea notificării, de Centrul Naţional de Sănătate Publică sau, după caz, de centrele teritoriale de sănătate publică.

  7.4. Centrul Naţional de Sănătate Publică sau, după caz, centrele teritoriale de sănătate publică, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, introduc în resursa informaţională în domeniul comerţului informaţii privind autorizaţia sanitară de funcţionare sau refuzul de eliberare a acesteia în privinţa comercianţilor care au depus notificări de iniţiere a activităţii de comerţ.

  8. Durata desfăşurării activităţii și încetarea activităţii de comerţ

   8.1. Cu excepţia activităţilor prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 ale Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, comercianţii desfăşoară activităţi de comerţ din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi pînă la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul:

  a) cererii autorităţilor competente prin decizia instanţei de judecată;

  b) notificării de încetare a activităţii de comerţ conform art.175 ale Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior .

   (1) Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începînd cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant și prezentării actelor confirmative privind lipsa datoriilor față de bugetul public local.

    (2) De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul:

   a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză.

   8.2. Activităţile de comerţ prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 ale Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior şi cele desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile pot fi iniţiate după expirarea a 15 zile lucrătoare din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi durează pînă la încetarea activităţii de comerţ conform alin.(8.1.) lit.a) sau b).

   8.3. Activităţile de comerţ în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente, stabilite conform regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în comunei Sîngereii Noi aprobat prin decizia consiliului local sau prin dispoziţia primarului.

   9. Suspendarea (limitarea) activităţii de comerţ

   9.1. Activitatea de comerţ se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcţii de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislaţie, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

   9.2. Activitatea de comerţ se suspendă (se limitează) prin suspendarea unui act permisiv/licenţă de către autoritatea abilitată, în condiţiile prevăzute la art.17 din Legea nr.235-XVI din 20 iunie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

   9.3. Activitatea de comerț poate fi suspendată la cererea persoanei fizice sau juridice care practică activitate de comerț pe teritoriul comunei Sîngereii Noi.

   10. Modificarea datelor

  10.1. În cazul necesităţii de schimbare a datelor indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, comerciantul depune către primarul comunei Sîngereii Noi o cerere, în termen de cel puţin 30 de zile calendaristice pînă la data de modificare, notificarea de modificare a datelor.

   10.2. Comerciantul va anexa la notificarea de modificare a datelor, după caz, actele necesare conform art.14 alin.(4) şi (5) al Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior. 10.3. Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să modifice datele privind unitatea comercială din resursa informaţională în domeniul comerţului în cazul în care constată că datele indicate de comerciant în notificare sînt eronate.

    11. Taxe

  11.1.Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxă pentru unităţile comerciale şi/sau prestări de servicii, în conformitate cu legislaţia fiscală.

  11.2. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau pentru prestări de servicii se achită de comerciant în modul stabilit de legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ conform art.173 al Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerț.

  11.3. În termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei.

  12. Resursa informaţională în domeniul comerţului

  12.1. Evidenţa şi monitorizarea unităţilor comerciale şi a locurilor de vînzare, precum şi a datelor aferente acestora, se efectuează prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului, instituită şi administrată de Guvern.

  12.2. Guvernul asigură şi oferă suportul necesar pentru conectarea autorităţilor administraţiei publice locale la resursa informaţională în domeniul comerţului, precum şi pentru interacţiunea acestuia cu alte resurse informaţionale de stat şi cu alte autorităţi publice.

   12.3. Primăria comunei Sîngereii Noi asigură introducerea şi actualizarea datelor privind unităţile comerciale şi locurile de vînzare, inclusiv a datelor din notificările şi din actele anexate, depuse de comerciant la autoritatea administraţiei publice locale, şi a deciziilor de suspendare sau încetare a activităţii de comerţ, emise de autorităţile competente, în termen de cel mult 3 zile de la data de recepţionare a acestora.

   12.4. Accesul la informaţiile privind unităţile comerciale şi locurile de vînzare din resursa informaţională în domeniul comerţului este garantat tuturor persoanelor cu titlu oneros.

   13. Interdicția de desfășurare a activității de comerț

   13.1.Prin derogare de la prevederile pct.14.1. din prezentul Regulament, se permite desfășurarea activității de comerț în perimetrul străzilor și zonelor stabilite, în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilelor de sîmbătă și duminică, conform dispoziției Primarului.

  13.2. Activitatea de comerţ ambulant în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare se desfăşoară de comerciant în temeiul notificării de iniţiere a activităţii de comerţ şi în condiţiile stabilite prin dispoziţia primarului.

  13.3. Prin dispoziţia primarului, se stabilesc dreptul și  cerinţele privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive şi al altor evenimente similare, inclusiv să permită desfăşurarea activității acestora fără depunerea notificării

  14. Prescripţii şi restricţii privind amplasarea şi funcţionarea unităţilor comerciale şi de   prestare a serviciilor

   14.1. Programul de lucru al unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii – între orele 7.00 – 22.00, iar al unităţilor de alimentaţie publică – pînă la ora 23.00 se stabileşte de către conducătorii întreprinderilor.

  14.2. Prelungirea programului de muncă după orele indicate în pct.15.1. se permite numai, prin decizia Consiliului local cu informarea și avizul prealabil de la Inspectoratul de Poliție Sîngerei și prezentarea contractului de prestări servicii cu serviciile de pază.

  15.3. Se interzice comerţul cu produse alimentare (pîine, salam, peşte, produse alimentare neambalate) din autovehicule şi altă tehnică mobilă cu excepţia legumelor şi fructelor sezoniere pe teritoriul comunei în locurile neautorizate de către administrația publică locală.

  14.6. La închiderea întreprinderii pentru reparaţie (reutilare), schimbarea tipului unităţii comerciale sau din alte motive, agentul economic notifică primăria comunei Sîngereii Noi.

   14.7. Se interzice prepararea comercializarea şi distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare şi energizante) nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt şi în preajma instituțiilor de învățămînt școlare și preșcolare (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.904 din 17.09.2012).

   14.8. Se interzice comercializarea producției alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult.

  15. Controlul amplasării şi funcţionării unităţilor comerciale şi/sau de prestare  serviciilor

  15.1. Persoanele fizice sau juridice sunt obligate să desfăşoare activitatea comercială şi/sau de prestare a serviciilor în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ în vigoare.

   15.2. Controlul asupra respectării prevederilor prezentului regulament şi actelor normative în vigoare de către unităţile comerciale şi de prestare a serviciilor se exercită de către primar și organele de control, în limitele împuternicirilor şi competenţelor sale.

   15.3 Primarul comunei de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Sîngerei și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în următoarele cazuri:

   - la sesizarea organelor de control privind încălcarea condiţiilor de activitate de către persoana fizică și/sau juridică;

  - necesitatea dea verifica respectarea condiţiilor de activitate;

   - verificarea nivelului de îndeplinire a măsurilor privind lichidarea încălcărilor depistate anterior; - prezentarea reclamaţiilor din partea consumatorilor. - comercializarea produselor interzise.

  15.4. Încălcările depistate în urma controalelor se fixează în actul de control, ce se întocmeşte în două exemplare, unul dintre care se înmînează agentului economic și/sau persoanei fizice.

  15.5. Agentul economic și/sau persoana fizică este obligat, în termenul stabilit, să prezinte informaţia privind înlăturarea încălcărilor.

  16. Lucrări de secretariat

  16.1. Pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări servicii care a Notificat primăria comunei Sîngereii Noi,  privind amplasarea şi funcţionarea obiectului de comerț, se ține evidența dosarelor personale a fiecărui comerciant în arhiva primăriei.

  16.2. Primăria elaborează şi asigură editarea următoarelor formulare:

  a) Notificarea privind inițierea activității de comerț.

   b) Notificarea privind încetarea/suspendarea activității de comerț.

  c) Notificarea privind modificarea datelor.

   d) Înștiințarea de recepționare a Notificării privind inițierea activității de comerț și  prestări servicii