(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Modele de documente pentru construcții

 • 1. Modele de documente pentru construcții

   

  Anexa nr.1

   
                        Primăria______________________________
                                          municipiului, oraşului, comunei, satului                                                                                  
   


  CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
   
  nr.________din________­­­­­­­­____201___
   

   

  Ca urmare a cererii depuse de ____________________________________,
  cu domiciliul/sediul _________________________________________________
  _____________________ telefon de contact______________________________,
  înregistrată cu nr.  _______ din _____________________ 201__    
   
  În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, se
  C E R T I F I C Ă :
   
  Elaborarea documentaţiei de proiect pentru:
  _________________________________________________________________
   
  situat în raionul__________________municipiul/oraşul_____________________
  sectorul_____________________ comuna/satul ___________________________
  strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap. _______________
   
  1.  Regimul juridic:___________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
   
  2. Regimul economic:________________________________________________
  ____________________________________________________________
   
  3. Regimul tehnic:___________________________________________________
  __________________________________________________________________
   
  4. Regimul arhitectural-urbanistic: ______________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
   
  Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de construcţie.
  Documentaţia de proiect, în baza căreia se va solicita eliberarea autorizaţiei de construire, va fi însoţită de următoarele avize 
   
   
              PRIMAR                  / __________ /       SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                    
   
                         
              L.Ş.                                                 ARHITECT-ŞEF                / ________/
   
  Achitată plata de ___________ lei.   Chitanţa 
  Transmis solicitantului la data de _____________201___direct/prin poştă.                                                                               

   

  VALABILITATEA SE PRELUNGEŞTE CU _________ LUNI

   

  PRIMAR                  / __________ /       SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                     
   
                         
           L.Ş.                                         ARHITECT-ŞEF                / ________/

   

  ______________________201___

                   data

   

  Notă. În conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar semnatarilor acestuia.

                                                                                                                                                       


  Anexa nr.2

                        
                          Primăria______________________________
      municipiului, oraşului, comunei, satului
   


  CERTIFICAT DE URBANISM INFORMATIV
  nr.________din____________201____
   


  Ca urmare a cererii adresate de _________________________________,
  cu domiciliul/sediul _______________________________________________
  _________________ telefon de contact _______________________________,
  înregistrată сu nr.  ______ din _______________ 201___    
   
  În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, se
  C O N S T A T Ă :
   
  Pentru terenul şi construcţiile situate:
  în raionul__________________municipiul/oraşul _______________________
  sectorul_____________________ comuna/satul  ________________________
  strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap. ____________
   
  1. Regimul juridic: _______________________________________________
  ________________________________________________________________
  2. Regimul tehnic:________________________________________________
  ________________________________________________________________
  3. Regimul arhitectural-urbanistic:
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
   
  Notă. Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de proiectare sau de construcţie.
   
                   PRIMAR                  / __________ /       SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                     
   
                         
                   L.Ş.                                            ARHITECT-ŞEF                / ________/
   
   
  Achitată plata de ________lei.   Chitanţa nr._____din_____________201___.

   

  Transmis solicitantului la data de __________201___direct/prin postă.      

   


   Anexa nr.3

   
               
                Primăria ______________________________________
                                     municipiului, oraşului, comunei, satului                                              
   


  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
  nr.____din_________201___
   


  Ca urmare a cererii adresate de ___________________________________,
  cu domiciliul/sediul _________________________________________________
  __________________________ telefon de contact ____________________________,
  înregistrată cu nr.  _____ din __________________ 201 ___    
   
  În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, se

   

  A U T O R I Z E A Z Ă:

  Executarea lucrărilor de   ________________________________________                     

  în raionul__________________municipiul/oraşul__________________________
  sectorul_____________________ comuna/satul ___________________________
  strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap._______________

  în următoarele condiţii:  _______________________________________________________________________

   

  Documentaţia de proiect a fost elaborată de__________________________  ____________________________

          

  Termenul de începere a lucrărilor de construcţie este de ____ luni de la data eliberării prezentei autorizaţii.

            Durata executării lucrărilor de construcţie nu va depăşi_____luni din momentul începerii lucrărilor de construcţie.

   
         PRIMAR                  / __________ /                                               SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                     
   
                                
  L.Ş.                                               ARHITECT-ŞEF                / ________/

  Înregistrată cu nr. ____din____________201___

   

  Inspector de stat în construcţii          /_______________/ L.Ş.

   

   Achitată plata de ______ lei.   Chitanţa nr.______din______________201___.
  Transmisă solicitantului la data de _____________201_____direct/prin postă.                                                                               

   

   TERMENUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR SE PRELUNGEŞTE CU___LUNI

   

  PRIMAR                  / __________ /                                     SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                                      
  L.Ş.                                            ARHITECT-ŞEF                / ________/

  Înregistrată cu nr. ____din____________201____

   

  Inspector de stat în construcţii                    /_______________/ L.Ş.

   

   
  _________________________201_____
                       data

   

  DURATA EXECUTĂRII  LUCRĂRILOR SE PRELUNGEŞTE CU ___ LUNI

   

  PRIMAR                  / __________ /                                     SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                                      
  L.Ş.                                            ARHITECT-ŞEF                / ________/

  Înregistrată cu nr. ____din____________201____

   

  Inspector de stat în construcţii                    /_______________/ L.Ş.

   

  ____________________201______
                  data

   

  Note:

          1. În conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, responsabilitatea pentru emiterea autorizaţiei de construire revine solidar semnatarilor acesteia.

          2. Titularul autorizaţiei de construire este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii prin depunerea declaraţiei.  Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul stabilit şi se constată începerea lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire.

   


   Anexa nr. 4

                Primăria ______________________________________
                                     municipiului, oraşului, comunei, satului                                              
   


  AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE
    nr._______ din_________201___

   

   

  Ca urmare a cererii adresate de____________________________________,  cu  domiciliul/sediul _____________________

  _________________________  telefon de contact__________________________,

  înregistrată cu nr.______din________________201____ 

   

  În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, se

   

  A U T O R I Z E A Z Ă:

   

  Executarea lucrărilor de desfiinţare a  ___________________________________

  în raionul__________________municipiul/oraşul___________________________
  sectorul_____________________ comuna/satul___________________________
  strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap._______________

  în următoarele condiţii:  _______________________________________________

   

  Proiectul de organizare a şantierului a fost elaborat de _________________

  __________________________________________________________________

   

  Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare este de ______ luni de la data eliberării prezentei autorizaţii.

  Durata executării lucrărilor de desfiinţare nu va depăşi_______luni din momentul începerii lucrărilor de desfiinţare.

   
  PRIMAR                  / __________ /       SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                     
                         
  L.Ş.                                            ARHITECT-ŞEF                / ________/
   Achitată plata de ___________ lei.   Chitanţa nr.________din_____201___.
  Transmisă solicitantului la data de _____________201_____direct/prin postă.
                                                                                 

  TERMENUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR SE PRELUNGEŞTE CU___LUNI

   

  PRIMAR                  / __________ /       SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                    
   
                                
  L.Ş.                                                ARHITECT-ŞEF                / ________/

   

  ______________________201______

                    data

   

     DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE PRELUNGEŞTE CU ____LUNI

   

  PRIMAR                  / __________ /                                     SECRETAR                  / ________/                                                                                                                                                                      
  L.Ş.                                                      ARHITECT-ŞEF                / ________/

   

  _________________201______

              data

   

  Notă. Titularul autorizaţiei de desfiinţare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii prin depunerea declaraţiei.  Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul stabilit şi se constată începerea lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare.

   

   


   Anexa nr. 5

   

  Către primarul_________________________________________________

   

  Către Inspecţia de Stat în Construcţii_______________________________

   

  D E C L A R A Ţ I E

   

  Subsemnatul _______________________________________________________,

   

  cu domiciliul/sediul în _______________________________________________,

   

  titular al autorizaţiei de construire/desfiinţare nr._____din ____________ 201___,

   

  vă comunic că la data de __________________201____ ora______ vor demara

   

  lucrările autorizate de construcţie/desfiinţare a obiectului ___________________

   
  situat în raionul__________________municipiul/oraşul_____________________
   
  sectorul_____________________ comuna/satul ___________________________
   
  strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap. _______________

   

  Antreprenor general  _________________________________________________                                    

   

  Diriginte de şantier __________________________________________________                                     

   

  Responsabil tehnic  __________________________________________________

   
  Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta declaraţie sînt veridice.

  Semnătura                    ____________________

  Data                              ____________________