(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Secretarul consiliului local

Cine este secretarul consiliului local?

Consiliul local alege în bază de concurs un secretar al consiliului local, care nu trebuie să fie obligatoriu consilier. Pentru a ocupa funcția de secretar al consiliului local, persoana candidată trebuie să fie licențiată a unei facultăți de drept sau de administrație publică. Doar dacă, după anunţarea repetată a concursului, nu a parvenit nici o solicitare de la persoanele licenţiate în drept sau administraţie publică, la concurs poate fi acceptat şi un absolvent al unei alte facultăţi sau o persoană care îşi face studiile superioare. Alegerea secretarului consiliului local este prevăzută în Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (capitolul IV).

 • 1. Care sunt atribuțiile unui secretar al consiliului local?

  Care sunt atribuțiile unui secretar al consiliului local?

  Secretarul consiliului local are următoarele atribuţii:

  -  pregăteşte materialele privind problemele supuse dezbaterii în consiliul local

  -  asigură consultarea cu cetăţenii a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise (de exemplu, fiecare cetățean poate solicita − în scris sau verbal − de la secretarul consiliului să facă cunoștință cu oricare decizie adoptată de către consiliul local)

  -  eliberează (la cererea verbală sau scrisă) extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, extrase şi copii de pe actele de stare civilă (de exemplu: copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie etc.)

  -  organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective

  -  ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

  -  înregistrează contracte (de exemplu: de locaţiune, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani etc.).

 • 2. Ce acte notariale îndeplinește secretarul consiliului local?

  Ce acte notariale îndeplinește secretarul consiliului local?

  Secretarul consiliului local îndeplineşte următoarele tipuri de acte notariale:

  -  legalizează semnături de pe documente

  -  legalizează copii de pe documente şi ale extraselor din ele

  -  ia măsuri de pază a bunurilor succesorale (lăsate ca moștenire)

  -  autentifică testamente

  -  autentifică procuri pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, precum şi pentru primirea sumelor indexate din depunerile băneşti ale cetăţenilor

  -  autentifică contracte de înstrăinare (vânzare-cumpărare, donaţie, schimb) a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinaţie agricolă.

  În cazul în care secretarul consiliului local refuză să întocmească vreun act notarial, motivul refuzului se expune în scris. Motivul se aduce la cunoștința cetățeanului în termen de 10 zile din ziua adresării pentru îndeplinirea actului notarial și poate fi atacat în instanța de judecată în termen de 30 de zile.

  Conform Legii nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat motivele de refuz în efectuarea actului notarial sunt:

  -  actul este contrar legii sau nu corespunde cerințelor legale

  -  actul notarial urmează a fi îndeplinit de un alt notar

  -  cetățeanul s-a adresat în afara orelor de program, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea actului notarial nu suferă amânare din motive obiective

  -  nu s-au achitat taxele și plățile stabilite pentru serviciile notariale.