(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Legislația privind transparența decizională și accesul la informații

Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 798     Data intrarii in vigoare : 05.03.2009
    MODIFICAT
    LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417
    LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 • 1. Capitolul I ,,Dispoziţii generale"

    Articolul 1. Obiectul de reglementare 
      Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.
      Articolul 2. Noţiuni 
      În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
      asociaţie constituită în corespundere cu legea – asociaţie constituită în condiţiile legii sau asociaţie de cetăţeni neformală, creată pentru a exprima, a propune şi a promova interesele comune ale membrilor săi;
      audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor;
      cetăţean – persoană fizică care deţine cetăţenia Republicii Moldova, precum şi cetăţean străin sau apatrid, cu excepţiile stabilite de lege;
      consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decizional;
      decizie – act juridic adoptat de autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
      dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie;
      parte interesată – cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;
      proces decizional – procedură de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
      recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate;
      transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.
      Articolul 3. Domeniul de aplicare al prezentei legi
      (1) Domeniul de aplicare al prezentei legi îl constituie totalitatea raporturilor juridice, stabilite în cadrul procesului decizional, dintre cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice, pe de altă parte.
      (2) Sub incidenţa prezentei legi cad următoarele autorităţi publice care elaborează proiecte de decizii:
      a) Parlamentul;
      b) Preşedintele Republicii Moldova;
      c) Guvernul;
      d) autorităţile publice autonome;
      e) autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate;
      f) autorităţile unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
      g) autorităţile administraţiei publice locale.
      [Art.3 al.(2) în redacţia LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      [Art.3 al.(2) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
      (3) Sub incidenţa prezentei legi cad, de asemenea, persoanele juridice de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice.
      (4) Autorităţile publice vor consulta cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte normative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice).
      [Art.3 al.(4) modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor din cadrul autorităţilor publice la care sînt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii, precum şi în procesul de desfăşurare a şedinţelor operative convocate de conducătorii autorităţilor publice respective.
      [Art.3 al.(5) modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 4. Scopul prezentei legi
      Prezenta lege are drept scop:
      a) să asigure informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităţilor publice;
      b) să asigure participarea directă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
      c) să eficientizeze procesul decizional în cadrul autorităţilor publice; 
      d) să sporească gradul de răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni şi societate;
      e) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
      f) să asigure transparenţa activităţii autorităţilor publice.
      Articolul 5. Principiile transparenţei procesului
                         decizional

      Transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii:
      a) informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective;
      b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.
      Articolul 6. Drepturile părţilor interesate 
      Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate au dreptul:
      a) să participe, în condiţiile prezentei legi, la orice etapă a procesului decizional;
      b) să solicite şi să obţină informaţii referitoare la procesul decizional, inclusiv să primească proiectele de decizii însoţite de materialele aferente, în condiţiile Legii privind accesul la informaţie;
      c) să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor;
      d) să prezinte autorităţilor publice recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse discuţiilor.
      Articolul 7. Obligaţiile autorităţilor publice
      (1) Autorităţile publice sînt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin:
      a) diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin afişarea lor la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în mass-media centrală sau locală, după caz;
      b) informarea, în modul stabilit, asupra organizării procesului decizional;
      c) instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea;
      d) recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;
      e) consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi.
      (2) Transparenţa procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în conformitate cu regulamentul acestuia.
      [Art.7 al.(2) introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417; alineatul unic devine al.(1)]

 • 2. Capitolul II,,Transparenţa procesului de elaborare a deciziilor"

  Articolul 8. Etapele asigurării transparenţei 
      Etapele principale ale asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:
      a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
      b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
      c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
      d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
      e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
      Articolul 9. Anunţul referitor la iniţierea elaborării
                         deciziei 

      (1) După iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv pe pagina web oficială, îl va expedia imediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, îl va afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.
      [Art.9 al.(1) în redacţia LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (2) Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei va conţine, în mod obligatoriu:
      a) argumentarea necesităţii de a adopta decizia;
      b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări;
      [Art.9 al.(2), lit.b) în redacţia LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      c) datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa electronică).
      [Art.9 al.(2), lit.c) modificată prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (3) Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei poate fi retras de pe pagina web oficială a autorităţii publice doar după adoptarea deciziei sau retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare.
      [Art.9 al.(3) introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 10. Accesul la proiectele de decizii
      (1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.
      (2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.
      [Art.10 în redacţia LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 11. Consultarea părţilor interesate 
      (1) Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate se asigură de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie prin următoarele modalităţi: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile.
      (2) Consultarea se efectuează: 
      a) la iniţiativa autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie;
      b) la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei;
      c) la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, altei părţi interesate.
      (21) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie nu poate refuza consultarea.
      [Art.11 al.(21) introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (22) Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sînt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.
      [Art.11 al.(22) introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (3) Procedurile de consultare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate se stabilesc de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi, respectiv, de Guvern.
      Articolul 12. Recepţionarea şi examinarea recomandărilor 
      (1) Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate vor fi recepţionate de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie în modul următor:
      a) recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor vor fi reflectate în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul stabilit;
      b) recomandările în formă scrisă, primite în mod individual, inclusiv pe cale electronică, vor fi înregistrate conform legislaţiei.
      [Art.12 al.(1), lit.b) modificată prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (2) Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autoritatea publică poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.
      [Art.12 al.(2) în redacţia LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (3) Recomandările se examinează de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie.
      (4) Autoritatea publică va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conţine procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, recomandările parvenite şi sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toţi cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate. 
      (5) Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a autorităţii publice, se va afişa la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau se va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.
      (6) Proiectul de decizie se transmite spre examinare autorităţii competente împreună cu sinteza recomandărilor.
      [Art.12 al.(6) modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (7) În cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea publică, în mod motivat, nu consideră necesară organizarea de consultări, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare. Motivul pentru care nu se consideră necesară organizarea consultărilor publice se aduce la cunoştinţa publicului prin plasare pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie.
      [Art.12 al.(7) modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 121. Anunţul privind retragerea unui proiect 
                             de decizie din procesul de elaborare
      În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de elaborare, autoritatea publică care a iniţiat procesul de elaborare va plasa anunţul despre retragere pe pagina web oficială, indicînd motivul.
      [Art.121 introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]

 • 3. Capitolul III ,,Transparenţa procesului de adoptare a deciziilor"

  Articolul 13. Participarea la şedinţele publice
      (1) Şedinţele din cadrul autorităţilor publice privind luarea de decizii sînt publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
      (2) Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice va fi plasat pe pagina web oficială a autorităţii publice, va fi expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, va fi afişat la sediul autorităţii publice într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau va fi difuzat în mass-media centrală sau locală, după caz, conţinînd data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea de zi a acesteia. Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice se face public cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
      [Art.13 al.(2) modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      (3) Persoanele interesate vor participa la şedinţele publice în limita locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa, luîndu-se în considerare interesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, al altor părţi interesate faţă de subiectul şedinţei publice.
      [Art.13 al.(4)-(5) abrogate prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 14. Adoptarea deciziilor în regim de urgenţă
      (1) În cazul situaţiilor excepţionale, al căror regim este stabilit de lege, precum şi în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada electorală, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege.
      [Art.14 al.(1) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]
      (2) Argumentarea necesităţii de a adopta decizia în regim de urgenţă fără consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate va fi adusă la cunoştinţa publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare, prin plasare pe pagina web a autorităţii publice, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz.
      [Art.14 al.(2) modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 15. Informarea publicului referitor la deciziile 
                            adoptate

      Autorităţile publice vor asigura accesul la deciziile adoptate prin publicarea acestora în modul stabilit de lege, prin plasarea acestora pe pagina web oficială, prin afişare la sediul lor într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz, precum şi prin alte modalităţi stabilite de lege.
      [Art.15 modificat prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]
      Articolul 16.  Rapoartele privind transparenţa în procesul 
                           decizional

      (1) Autorităţile publice vor întocmi şi vor aduce la cunoştinţa publicului rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:
      a) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului de referinţă;
      b) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;
      c) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate;
      d) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost contestate pentru nerespectarea prezentei legi şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prezentei legi.
      (2) Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional va fi făcut public în condiţiile legii nu mai tîrziu de sfîrşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă.
      Articolul 161. Răspunderea pentru nerespectarea 
                              transparenţei în procesul decizional

      Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor Codului muncii sau ale legislaţiei speciale.
      [Art.161 introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417]

 • 4. Capitolul IV ,,Dispoziţii finale şi tranzitorii"

  Articolul 17. Intrarea în vigoare a prezentei legi
      Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
      Articolul 18. Organizarea executării prezentei legi
      Guvernul, în termen de 3 luni:
      a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
      b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
      c) va elabora şi va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

      PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

      Nr.239-XVI. Chişinău, 13 noiembrie 2008.