(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Finanțele publice locale

FINANŢELE PUBLICE LOCALE: CONCEPT, FUNCŢII, COMPONENTE 
Conceptul de finanţe publice locale şi funcţiile sale
 
Conceptul de finanţe reflectă procesele şi relaţiile economice în expresie bănească prin care se constituie, repartizează şi utilizează fondurile băneşti necesare funcţionării statului şi altor entităţieconomico-sociale.În sens larg, finanţele locale includ finanţele publice locale, finanţele regiilor autonome şi alesocietăţilor comerciale constituite cu aportul autorităţilor administraţiei publice locale şi alte resursefinanciare locale.
Finanţele publice locale reprezintă o parte componentă a finanţelor publice alături definanţele publice ale administraţiei centrale de stat, care exprimă relaţiile economice prin care semobilizează şi utilizează resurse băneşti la nivelul unităţilor administrativ teritoriale pentrusatisfacerea unor cerinţe colective reprezentate de învăţământ, cultură, asistenţă socială, serviciipublice, dezvoltare. Conţinutul finanţelor publice locale este reflectat de anumite trăsături:
Veniturile bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) se formează din:
1.1. Venituri proprii:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxa pentru patenta de întreprinzător;
c) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului);
d) taxele locale aplicate, în conformitate cu Codul Fiscal;
e) încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea;
f) alte venituri prevăzute de legislaţie;
 
Managementul finanţelor publice locale: probleme şi oportunităţi 1.2. defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, colectat în teritoriul UAT respective: a) pentru bugetele satelor (comunelor) şi oraşelor (municipiilor), cu excepţia oraşelor (municipiilor) de reşedinţă de raion şi unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special – 75% din volumul total colectat în teritoriul UAT respective; b) pentru bugetele oraşelor (municipiilor) de reşedinţă de raion şi a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special – 20% din volumul total colectat în teritoriul UAT respective; 1.3. transferuri cu destinaţie generală; 1.4. transferuri cu destinaţie specială; 1.5. mijloace speciale; 1.6. fonduri speciale. 2) Veniturile bugetelor raionale se formează din: 2.1. venituri proprii: a) taxele pentru resursele naturale; b) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului); c) alte venituri prevăzute de legislaţie; 2.2. defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice – 25% din volumul total colectat în teritoriul UAT respective; b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 50% din volumul total colectat în teritoriul UAT respective; 2.3. transferuri cu destinaţie generală; 2.4. transferuri cu destinaţie specială; 2.5. mijloace speciale; 2.6. fonduri speciale.