(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Ajutoare sociale

 • 1. LEGEA Nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social

  Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

      Articolul 1. Obiectul legii 
      Prezenta lege reglementează cadrul legal privind garantarea posibilităţilor egale pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social la un nivel garantat de stat. 
      Articolul 2. Scopul legii 
      Prezenta lege are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.
      Articolul 3. Noţiuni de bază
      În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate semnifică:
      familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie;
      [Art.3 noţiunea în redacţia LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      solicitant – unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplină de exerciţiu sau reprezentantul legal al familiei care depune cererea de acordare a ajutorului social;
      ajutor social – plată lunară în bani acordată familiei defavorizate;
      ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
      [Art.3 noţiunea introdusă prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      venit lunar minim garantat al familiei – nivel minim calculat al venitului lunar garantat de stat unei familii;
      venit global mediu lunar al familiei (denumit în continuare venit global al familiei) – media lunară a sumei mijloacelor obţinute de familie;
      familie defavorizată – familia care are un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat.
      Articolul 4. Sfera de acţiune a prezentei legi
      Acţiunea prezentei legi se extinde asupra familiilor ai căror membri sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. 
      [Art.4 modificat prin LP164 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.511]

  Capitolul  II. DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, CUANTUMUL ŞI MODUL DE STABILIRE A ACESTUIA 

      Articolul 5. Dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului
      [Art.5 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (1) De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
      [Art.5 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
      b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de invaliditate;
      c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
      [Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
      [Art.5 al.(1), lit.d) în redacţia LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ.
      f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.
      [Art.5 al.(1), lit.(f) introdusă prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      [Art.5 al.(2) abrogată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (3) La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiilor care:
      [Art.5 al.(3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia; 
      b) execută o pedeapsă privativă de libertate;
      c) satisfac serviciul militar în termen; 
      d) se află la întreţinerea statului.
      (4) Situaţiile specificate la alin. (1) lit. d) pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi alineat pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
      [Art.5 al.(4) introdus prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      Articolul 6. Cuantumul ajutorului social
      Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia. 
      Articolul 7. Venitul lunar minim garantat 
      (1) Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acesteia. 
      (2) Cuantumul venitului lunar minim pentru fiecare membru al familiei se stabileşte  după cum urmează:
      a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
      b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
      c) 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
      d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate; 
      e) plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil invalid; 
      f) plus 10% din venitul lunar minim garantat dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie. 
      (3) Nivelul venitului lunar minim garantat se stabileşte anual prin Legea bugetului de stat.
      Articolul 8. Venitul global al familiei
      (1) La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obţinute în formă bănească din munca retribuită, din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestaţiile de asigurări şi asistenţă socială, veniturile realizate din  folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pămînt, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate.
      (2) La evaluarea bunăstării familiei în vederea stabilirii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se iau în considerare componenţa familiei şi bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate/folosinţă familia, utilizînd un set de caracteristici care identifică bunăstarea.
      [Art.8 al.(2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (3) Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt considerate drept indicator al bunăstării, exprimat în puncte.
      (4) Dacă punctajul este mai mare decît cel stabilit, familia nu este eligibilă pentru acordarea dreptului la ajutor şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului social.
      [Art.8 al.(4) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (5) Modul de evaluare a bunăstării familiei şi setul de caracteristici pentru evaluarea bunăstării familiei, exprimate în puncte, se aprobă de către Guvern.
      (6) La calcularea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile curente realizate de membrii acesteia.
      Articolul 9. Stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului 
                          pentru perioada rece a anului
      [Art.9 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (1) Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc în baza cererii de acordare a ajutorului social depusă de unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplină de exerciţiu, desemnat de aceasta, sau, în cazurile prevăzute de lege, de către reprezentantul legal al acesteia.
      [Art.9 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (2) Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului sînt stabilite de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
      [Art.9 al.(2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (3) Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei organizează, în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau ai societăţii civile, selectiv, verificarea la reşedinţa curentă a solicitantului a autenticităţii informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi întocmeşte ancheta socială.
      [Art.9 al.(3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      [Art.9 al.(3) în redacţia LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      (4) Dreptul la ajutor social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 2 ani şi va fi revizuit la intervenirea oricărei schimbări care ar putea influenţa cuantumul ajutorului social stabilit.
      [Art.9 al.(4) în redacţia LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (5) Ajutorul social se acordă începînd cu luna în care a fost înregistrată cererea de acordare a ajutorului social la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

  Capitolul III
  MODUL DE PLATĂ ŞI DE FINANŢARE 
  A AJUTORULUI SOCIAL 

      Articolul 10. Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului 
                           pentru perioada rece a anului
      [Art.10 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (1) Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează lunar, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul prestatorului de servicii de plată selectat pe bază de concurs.
      [Art.10 al.(1) modificat prin LP266 din 01.11.13, MO262-267/22.11.13 art.746; în vigoare 01.11.13]
      [Art.10 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (2) În cazul în care cuantumul lunar calculat al ajutorului social pentru o familie este mai mic de 25 de lei, acesta se achită o dată la 6 luni printr-o plată care reprezintă suma ajutorului social pentru lunile respective. 
      (3) Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului social se aprobă de către Guvern. 
      Articolul 11. Modificarea cuantumului ajutorului social
      (1) Modificarea cuantumului ajutorului social se efectuează în următoarele situaţii: 
      a) modificarea venitului lunar minim garantat al familiei, cuantumului venitului net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare şi/sau modificarea cuantumului pensiilor, alocaţiilor sociale sau prestaţiilor sociale;
      [Art.11 al.(1), lit.a) în redacţia LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      b) modificarea informaţiilor care au fost depuse anterior. 
      (2) Modificarea cuantumului ajutorului social se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. 
      Articolul 12. Încetarea plăţii ajutorului social şi/sau
                           a ajutorului pentru perioada rece a anului
      [Art.12 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (1) Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului încetează în următoarele cazuri:
      [Art.12 al.(1) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      a) familia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege; 
      b) familia îşi schimbă locul de trai;
      c) persoana solitară care a beneficiat de ajutor social şi/sau de ajutor pentru perioada rece a anului a decedat sau a fost declarată dispărută.
      [Art.12 al.(1), lit.c) modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      d) familia a refuzat întocmirea anchetei sociale la reşedinţa curentă sau nu a depus în mod repetat o cerere în termen de 10 zile, dacă prin ancheta socială s-au depistat schimbări în datele indicate în cerere.
      [Art.12 al.(1), lit.d) modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      [Art.12 al.(1), lit.d) introdusă prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      e) şomerul înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă a refuzat un loc de muncă sau serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă ori participarea la lucrările publice oferite de agenţii. În acest caz, familia nu are dreptul la depunerea unei cereri de acordare a ajutorului social pe o perioadă de  3 luni consecutive din luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.
      [Art.12 al.(1), lit.e) introdusă prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (2) În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei, direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei comunică în scris despre încetarea plăţii ajutorului social atît beneficiarului, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), b) şi d), cît şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
      [Art.12 al.(2) modificat prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]
      Articolul 13. Contestarea
      Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.
      [Art.13 în redacţia LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      Articolul 14. Finanţarea ajutorului social şi a ajutorului 
                           pentru perioada rece a anului
      [Art.14 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      Finanţarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite conform prezentei legi, se efectuează din mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.
      [Art.14 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      Articolul 15. Evidenţa beneficiarilor de ajutor social 
                            şi de ajutor pentru perioada rece a anului
      [Art.15 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      Evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin crearea unui sistem informaţional automatizat.
      [Art.15 modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      [Art.15 modificat prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]

  Capitolul III1
  AJUTOR PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI

      Articolul 151. Ajutor pentru perioada rece a anului
      (1) Ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileşte şi se acordă: 
      a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social conform prevederilor prezentei legi;
      b) familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori. 
       [Art.151 al.(1), lit.b) modificată prin LP301 din 21.12.12, MO10-14/18.01.13 art.51; în vigoare 01.01.13]
      (2) Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului, modul de stabilire şi de plată a acestuia sînt stabilite de către Guvern.
      [Capitolul III1 introdus prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557; în vigoare 01.01.11]

  Capitolul IV
  RESPONSABILITĂŢI

      Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor 
                            prezentei legi
      (1) Încălcarea prezentei legi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
      (2) Solicitantul este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice organului cu drept de stabilire a ajutorului social.
      (3) În cazul prezentării unor informaţii incomplete, greşite sau al neinformării despre schimbările ce au intervenit în structura şi cuantumul veniturilor, fapt ce a influenţat cuantumul ajutorului social şi/sau acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, beneficiarul restituie întreaga sumă care i-a fost plătită nejustificat.
      [Art.16 al.(3) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      Articolul 17. Controlul asupra corectitudinii stabilirii
                           ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru
                           perioada rece a anului şi a utilizării mijloacelor
                           financiare 
      [Art.17 denumirea modificată prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (1) Controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate se exercită de către organele de control abilitate.
      (2) Verificarea autenticităţii informaţiilor prezentate pentru stabilirea ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează nemijlocit de către organul care a stabilit aceste plăţi.
      [Art.17 al.(2) modificat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]
      (3) Verificarea modului de aplicare corectă şi unitară a prezentei legi este efectuată de către Inspecţia socială.
      [Art.17 al.(3) introdus prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541]

  Capitolul V
  DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

      Articolul 18. Intrarea în vigoare şi perioada tranzitorie 
      (1) Prevederile prezentei legi se aplică:
      a) pentru familiile cu cel puţin un membru încadrat într-un grad de invaliditate – de la 1 octombrie 2008;
      b) pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii – de la 1 ianuarie 2009;
      c) pentru celelalte familii – de la 1 iulie 2009.
      (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării: 
      a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prevederile prezentei legi;
      b) va elabora şi aproba actele normative necesare pentru reglementarea mecanismului de implementare a prezentei legi; 
      c) va elabora cadrul legal şi va crea condiţiile necesare pentru instituirea, în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a Inspecţiei sociale, care va evalua şi monitoriza procesul de implementare a prezentei legi. 
      [Art.18 al.(2), lit.c) modificată prin LP180 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.557]

      PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

      Nr.133-XVI. Chişinău, 13 iunie 2008.

   

 • 2. HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

  REGULAMENTUL
  cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

  Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (în continuare – Regulament) prevede modalitatea de stabilire şi plată a ajutorului social familiilor defavorizate prevăzute în Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.

  CAPITOLUL I Dispoziţii generale

      1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
      familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.
      copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;
      solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;
      beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.
      ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
      locuinţă – reşedinţă curentă; 
      vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu mecanisme care pot executa anumite lucrări.   

    

  CAPITOLUL II
  Dreptul la ajutor social

      2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.
      3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
      a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
      b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;
      c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii
      d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil în vîrstă de pînă la 3 ani;
      e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.
      f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilo
      4. Situaţiile specificate la lit. d) din pct. 3 al prezentului Regulament pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi punct pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
      5. La determinarea dreptului la ajutorul social şi la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei, care:
      a) deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
      b) execută pedeapsa privativă de libertate;
      c) satisfac serviciul militar în termen; 
      d) se află la întreţinerea statului: aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent.

  CAPITOLUL III
  Modul de stabilire şi plată a ajutorului social
  Secţiunea 1
  Depunerea cererii

      6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
      7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.
      8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:
      a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;
      b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;
      c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
      d) copia deciziei de plasament în instituţie;
      e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;
      f) copia contractului de arendă, locaţiune;
      g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
      h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
      i) copia certificatului de naştere al copilului;
      j) copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ;
      k) copiile actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.
      9. Cererea va conţine acordul pentru colectarea şi verificarea informaţiei despre familie, veniturile şi proprietatea acesteia, precum şi obligaţiunea de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declaraţiei false sau incomplete.
      10. Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă, pentru a fi transmisă direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.
      11. Reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei verifică informaţia indicată şi actele anexate la cerere, în conformitate cu prevederile punctului 8 al prezentului Regulament.
      12. Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează de către reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei  într-un registru special. Solicitantului i se eliberează o  recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.

  Secţiunea 2
  Examinarea cererilor

      13. Cererea pentru acordarea ajutorului social se examinează de persoanele desemnate din cadrul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.
      14.  Decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului este adoptată de către şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui ordin.
      15.  În termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului stipulat în pct.14 al prezentului Regulament, solicitantului i se expediază o înştiinţare în scris despre acordarea sau neacordarea ajutorului social sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului.
      16. În cazul acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutor pentru perioada rece a anului înştiinţarea va conţine termenul pentru care a fost stabilit ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului, cuantumul acestuia, modalitatea de plată şi termenele de revizuire a dreptului la ajutor social /ajutor pentru perioada rece a anului, precum şi obligaţiile beneficiarului.
      17.  În cazul respingerii cererii înştiinţarea va conţine motivele care au stat la baza deciziei respective, precum şi modalitatea de contestare a acesteia.

  Secţiunea 3
  Determinarea venitului lunar minim garantat

      18. Cuantumul venitului lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acestei familii. 
      19. Cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare membru al familiei se stabileşte după cum urmează:
      a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
      b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
      c) 50 %  din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
      d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate;
      e) plus 50%  din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil invalid;
      f) plus 10% din venitul lunar minim garantat, dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie.

  Secţiunea 4
  Determinarea şi calcularea venitului global 
  mediu lunar al familiei

      20. Pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei, toate veniturile şi economiile se declară, indiferent de provenienţa acestora.
      21. Venitul global mediu lunar al familiei se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social. Veniturile nete sînt veniturile din care au fost achitate impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii. Pensia de întreţinere plătită este exclusă din veniturile familiei.
      Veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole sînt excluse la calcularea venitului global al familiei, pentru  familiile formate doar din membri inapţi de muncă:
      a) copii; 
      b) persoane încadrate în grade de invaliditate; 
      c) persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani (62 ani pentru determinarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului).
      22. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei sînt luate în considerare, următoarele tipuri de venituri:
      a) veniturile sezoniere, ocazionale, cele obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole;
      b) toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale care se plătesc mai rar decît o dată în lună, indiferent de organul care a stabilit plata;
      c) remitenţele de la membrii familiei sau de la alte persoane din ţară sau de peste hotare;
      d) plăţile pentru descoperiri, invenţii, mostre industriale şi propuneri de raţionalizare, precum şi din drepturile de autor şi drepturile conexe;
      e) ajutorul financiar de la persoane fizice şi juridice;
      f) plăţile din prestarea serviciilor în baza unui contract civil;
      g) indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, angajaţi la lucru, conform repartizării în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi celor din cultură şi artă;
      h) orice economii în monedă naţională sau străină, indiferent de locul sau modul în care sînt păstrate;
      i) veniturile obţinute din moştenire sau donaţie;
      j) veniturile obţinute din cîştiguri la loterie;
      k) veniturile obţinute din operaţiuni comerciale cu bunurile mobile şi imobile ce le aparţin cu drept de proprietate membrilor familiei;
      l) veniturile obţinute din burse, burse de studiu sau alte plăţi, indiferent de forma de învăţămînt;
      m) veniturile obţinute din drepturile salariale de la locul principal de muncă şi din munca prin cumul, inclusiv indemnizaţiile unice şi veniturile din desfăşurarea oricărui tip de activitate de antreprenoriat;
      n) veniturile obţinute din pensiile de întreţinere;
      o) veniturile obţinute din toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale lunare (compensaţii, indemnizaţii, alocaţii etc.), indiferent de organul care a stabilit plata.
      23. Veniturile indicate la lit. a)-g)  din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate ca suma medie lunară pentru ultimele 12 luni.
      24. Veniturile indicate la lit. h) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare 1000 lei complete, începînd cu cea de a doua mie de lei.
      Veniturile indicate la lit. i)-k) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru ultimele 12 luni anterioare celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare 1000 lei, începînd cu cea de a doua mie de lei.
      25. Veniturile indicate la lit. l)-o) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare în mărime deplină, cu excepţia veniturilor obţinute din drepturile salariale, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea/creşterea copilului care se iau în considerare, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, cu ignorarea a 200 lei pentru fiecare membru care realizează astfel de venituri. În cazul în care un membru realizează concomitent venituri obţinute din drepturi salariale şi indemnizaţia lunară pentru îngrijirea/creşterea copilului, sau beneficiază de indemnizaţii lunare pentru îngrijirea/creşterea copilului pentru doi sau mai mulţi copii concomitent, ignorarea se aplică pentru fiecare din aceste venituri.
      26. Pentru determinarea veniturilor obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole, indiferent de mărimea terenurilor avute în proprietate sau luate în arendă, se utilizează venitul net al unei gospodării ţărăneşti şi auxiliare, calculat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 514 din 10 mai 2007 „Privind aprobarea unor acte normative”.
      27. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei următoarele tipuri de venit nu se iau în considerare:
      a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
      b) ajutorul oferit la deces;
      c) plăţile oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau situaţiilor excepţionale;
      d) cheltuielile de deplasare (în limitele normelor stabilite de Guvern);
      e) indemnizaţia unică de încadrare a şomerilor, în baza contractului individual de muncă, în localităţile situate la o distanţă de 30 km de la localitatea în care îşi au domiciliul, egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent;
      f) indemnizaţia unică de instalare a şomerilor care se încadrează, în baza contractului individual de muncă, într-o altă localitate, egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.
      g) ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului, suportul financiar de stat, ajutorul material din bugetele de toate nivelurile, inclusiv din fondurile locale şi/sau Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, care are destinaţie specială.
    

  Secţiunea 5
  Stabilirea cuantumului ajutorului social şi plata acestuia

     28. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul Regulament, exprimate prin punctaj.
      29. Prin sumarea punctajului indicatorilor se obţine scorul total al familiei. Dacă acest  scor este mai mic sau egal cu 80, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului.
      30. Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă dintre venitul lunar minim garantat al familiei, calculat în conformitate cu punctele 18 şi 19 ale prezentului Regulament şi venitul global al familiei, calculat în conformitate cu punctele 22-26 ale prezentului Regulament.
      31. În vederea determinării dreptului la ajutor social şi stabilirii cuantumului acestuia sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului, persoana desemnată în cadrul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei completează fişa electronică de calcul al ajutorului social, în baza datelor din cererea de acordare a ajutorului social. Rezultatul obţinut este introdus în ordinul stipulat în pct. 14 al prezentului Regulament.
      32. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă, începînd cu luna în care cererea de acordare a acestora a fost înregistrată la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
      33. Titularul ajutorului social sau, după caz, al ajutorului pentru perioada rece a anului este persoana solicitantă, iar beneficiarul acesteia - familia.
      34. Schimbarea titularului ajutorului social sau, după caz, al ajutorului pentru perioada rece a anului se face la cerere, prin ordinul şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, cu respectarea prevederilor punctului 7 al prezentului Regulament, şi se comunică în scris atît noului titular, cît şi celui precedent şi membrilor familiei
      35. Dreptul la ajutor social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 24 luni calendaristice, după care solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere în conformitate cu prevederile pct.6-12 ale prezentului Regulament.
      36. Dreptul la ajutor social se revizuieşte la intervenirea oricărei modificări în informaţia care a fost prezentată anterior, sau la fiecare 12 luni calendaristice după acordarea ajutorului social. În cazul în care toţi membrii familiei au atins vîrsta de pensionare sau sînt recunoscute de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii inapte de muncă şi nu au alte surse de venit, decît cele realizate din prestaţii sociale, termenul de revizuire la fiecare 12 luni nu se aplică.
      37. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se achită în numerar, pentru luna precedentă, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul prestatorului de servicii de plată selectat.
      Sumele ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv, iprestatorul de servicii de plată selectată pe bază de concurs le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic, prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
      Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite şi restituite pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale din cauza nesolicitării pot fi solicitate de beneficiar în decurs de 1 an din luna stabilirii.
      Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului neachitate la timp din vina organului care le stabileşte sau le plăteşte se achită retroactiv fără nici o limitare.
      Reluarea plăţii se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în baza cererii scrise a beneficiarului.
      38.  În cazul în care cuantumul lunar calculat al ajutorului social al familiei este mai mic de 25 lei, ajutorul social se achită o dată la şase luni sub formă de plată calculată ca suma ajutorului social pentru lunile respective.
      39. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se plăteşte beneficiarului sau altei persoane în baza procurii titularului, autentificată conform legislaţiei. În cazul decesului titularului, sumele neachitate se plătesc integral, inclusiv pentru luna decesului, în baza permisiunii, eliberată de către Direcţia/Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, unui membru adult al familiei, sau, în cazul lipsei acestuia, persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuieli de deces

  Capitolul IV
  Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

      40. Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintînd actele justificative respective.
      41. Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
      42. Familia comunică despre orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial prin depunerea unei cereri noi de acordare a ajutorului social de către solicitant, conform prevederilor prezentului Regulament. Faptul în cauză  constituie temei pentru revizuirea dreptului la ajutor social şi luarea deciziei de acordare sau neacordare a acestuia.
      43. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea anchetei sociale stabilite de direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru a verifica condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutoru

   

 • 3. Adresele Direcțiilor și Secțiilor Asistență Socială și Protecție a Familiei din Republică

  mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu 47

  Şef Direcţie – Olaru Carolina

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Vasiliev Olesea

  tel.: 022-53-20-82; 55-60-51

  mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba Iulia, 5

  Şef Direcţie  - Nijiberschii Svetlana

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Cebotari Nina

  tel.: 022-74-2851 ; 74-27-50

  mun. Chişinău, sec. Centru,  str. M.Eminescu 29

  Şef Direcţie – Parancenco Eudochia

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Barbă Valentina

  tel.: 022-22-23-60 ; 22-13-44

  mun. Chişinău, sec. Ciocana,  str. Mircea cel Bătrân 5/2

  Şef Direcţie- Bucearschii Tatiana

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Buga Iuliana

  tel.: 022-34-60-80; 33-89-34

  mun. Chişinău, sec. Râşcani, str.G.Vieru 17

  Şef Direcţie  - Cimpoi Ion

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Ceaețchi Oxana

  tel.: 022-21-38-76; 24-52-71

  or. Anenii-Noi ,  str. 31 august 4
  Şef Direcţie  – Ganea Mihai
  Specialist principal în administarea ajutorului social – Cereș Sergiu
  tel.: 265-2-41-00; 2-39-63         

  or. Bălţi, str.Independenței 1
  Şef Direcţie  - Sementul Vladimir

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Cebotar Cristina
  tel.: 231-2-14-78; 5-46-84

  or. Basarabeasca, str. K.Marx 55
  Şef Secție – Martinov Mihail

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Gherbali Marina
  tel.: 297-2-25-48;

  or. Briceni, MD, str. Independenței 44
  Şef Direcţie – Sadoveanu Daria

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Bolbocean Ana
  tel.: 247-2-25-48; 2-45-38

  or. Călăraşi, MD, str. Mihai Eminescu 19
  Şef Direcţie – Cotelea Mihail
  Specialist principal în administarea ajutorului social – Tipac Svetlana
  tel.: 244-2-03-48; 244-2-66-82


  or. Căuşeni, MD, str. Mateevici 9
  Şef Direcţie – Popov Liudmila

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Mereuța Angela
  tel.: 243-2-25-48; 2-39-52

  or. Cahul, pr.Republicii 35
  Şef Direcţie – Radu Vasilii

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Parciu Mariana
  tel.: 299-4-36-33; 4-33-10


  or. Cantemir, str. Trandafirilor 2
  Şef Secție – Popov Liudmila

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Coșer Natalia
  tel.: 273-2-27-48;

  or. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 52
  Şef  Secție – Tauciu Vladimir

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Samsi Tatiana
  tel.: 291-2-66-36; 2-30-59

  or. Cimişlia, str. Sfânta Maria, 7
  Şef Direcţie  - Motroi Mihail

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Țurcanu Angela
  tel.: 241-2-10-22;


  or. Comrat, str. Tretiacova, 42
  Şef Secție – Railean Elena

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Arnaut Ana
  tel.: 298-2-68-75; 2-34-36

  or. Criuleni, str. Biruinţa, 12
  Şef Direcţie – Brânză Liudmila

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Anii Svetlana
  tel.: 248-2-27-50; 2-20-75

  or. Donduşeni, str. Donici 4
  Şef Direcţie generală – Guțu Ana

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Melnic Cristina
  tel.: 251-2-25-48; 2-52-09


  or. Drochia, str. Independenţei, 15
  Şef Direcţie – Golban Tudor

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Bunescu Aliona
  tel.: 252-2-00-44; 2-00-05

  or. Dubăsari/ s.Coșnița, str.Păcii

  Şef Direcţie – vancea Vladimir

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Nicolaev Zinaida
  tel.: 248-4-32-64; 4-47-52

  or. Edineţ, str. Independenţei, 102
  Şef Direcţie – Gheorghiță Sergiu

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Frunză Diana
  tel.: 246-2-16-58; 2-24-44


  or. Făleşti, str. Șefan cel Mare, 50
  Şef Direcţie- Ursachi Zinaida

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Cornelia
  tel.: 259-2-25-48; 2-21-51


  or. Floreşti, str. Victoriei, 2

  Şef Direcţie – Rusu Petru

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Sârbu Sanda
  tel.: 250-2-63-05; 2-28-67

  or. Glodeni, str. Vasile Zgârcea, 14

  Şef Direcţie – Sandu Svetlana

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Budiuc Rodica
  tel.: 249-2-52-04; 2-58-44


  or. Hânceşti, str.
  Şef Direcţie – Călugăr Tamara

  Specialist principal în administarea ajutorului social –
  tel.: 269-2-39-76; 2-57-94


  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
  Şef Secție – Coreișa Stelian

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Călin Veronica
  tel.: 268-2-47-05;


  or. Leova, str. Independenței, 3
  Şef Direcţie – Postică Serghei

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Puiu Natalia
  tel.: 263-2-25-48; 2-44-68


  or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
  Şef Direcţie – Axenti Xenia

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Siriteanu Claudia
  tel.: 264-2-25-48; 2-21-80


  or. Ocniţa, str. Independenţei, 51
  Şef Secție – Rusu Iurie

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Pungă Victoria
  tel.: 271-2-21-97; 2-45-81


  or. Orhei, str. Maxim Gorki , 13
  Şef Direcţie  - Racu Ion

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Livițchi Liliana
  tel.: 235-2-71-74; 2-33-72


  or. Rîşcani, str. Independenței, 44
  Şef Secției – Turea Mariana

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Loziuc Svetlana

  256-2-39-87;


  or. Rezina, str. 27 August, 1
  Şef Direcţie – Artin Boris

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Rusnac Irina
  Tel:254-2-50-22; 2-18-74

  or. Sîngerei, str. Independenței, 111

  Şef Direcţie  - Vulpe Viorica

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Popușoi Svetlana
  tel.: 262-2-65-05; 2-68-57


  or. Şoldăneşti, str. Păcii, 24
  Şef Direcţie – Plotean Liudmila

  Specialist principal în administarea ajutorului social –
  tel.: 272-2-59-04; 2-53-03


  or. Soroca, str. Independenței, 8
  Şef Direcţie  - Frunză Tudor

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Tighinean Tatiana
  tel: 230-2-25-48; 2-64-14


  or. Ştefan-Vodă, str. Testimițeanu, 1
  Şef Direcţie  - Bernaz Elena

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Bulgari Elena

   tel.: 242-2-25-48; 2-22-15


  or. Străşeni, str. M. Eminescu, 28
  Şef Direcţie – Cobzac Cleopatra

  Specialist principal în administarea ajutorului social –
  tel.: 237-2-20-56; 2-23-58


  or. Taraclia, str. Sovetscaia, 46
  Şef Direcţie – Filipova Galina

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Celarscaia Ina
  tel.: 294-2-50-98; 2-32-62


  or. Teleneşti, str. Renaşterii, 69
  Şef Direcţie – Sîrbu Angela

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Balan Mariana
  tel.: 258-2-25-48; 2-10-19

  or. Ungheni, str. V.Alexandri, 4a
  Şef Direcţie  - Rădeanu Tudor

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Opinca Galina
  tel.: 236-2-25-48; 2-36-45


  or. Vulcăneşti, str. Lenin, 90
  Şef Secție  - Safonova Vera

  Specialist principal în administarea ajutorului social – Rotari Lilia
  tel.: 293-2-42-95; 2-19-95