(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Ajutoare materiale

Ajutorul material se acordă persoanelor socialmente vulnerabile domiciliate în Republica Moldova pentru procurarea produselor alimentare (inclusiv produselor alimentare speciale), mărfurilor industriale de primă necesitate, a medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru achitarea parţială a serviciilor medicale sau a costului poliţei de asigurare medicală obligatorie, pentru compensarea cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale, precum şi alimentarea în cantinele de ajutor social.


 

 
 • 1. HOTĂRÎRE Nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei

  REGULAMENTUL
  privind distribuirea ajutorului material din mijloacele 
  Fondului republican şi fondurilor locale  de susţinere socială  
  a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în  aceste fonduri


      [Denumirea regulamentului modificată prin HG617 din 19.05.07, MO91/23.05.08 art.607]


  I. DISPOZIŢII GENERALE


      1. Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în aceste fonduri (în continuare - Regulamentul) determină temeiurile de repartizare, procedeele de obţinere şi eliberare a ajutorului material în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial, 2000, nr.65-67, art.460).
      2. Ajutorul material este o formă de asistenţă socială nerambursabilă cu destinaţie specială, menită să susţină material şi direct persoanele socialmente vulnerabile, aflate în situaţiile, specificate în capitolul II al prezentului Regulament.
      3. Principiul de bază în distribuirea mijloacelor fondurilor este acordarea ajutorului material solicitanţilor, ale căror familii sînt afectate de sărăcie în cea mai mare măsură.
      4. Ajutorul material se acordă persoanelor socialmente vulnerabile domiciliate în Republica Moldova pentru procurarea produselor alimentare (inclusiv produselor alimentare speciale), mărfurilor industriale de primă necesitate, a medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru achitarea parţială a serviciilor medicale sau a costului poliţei de asigurare medicală obligatorie, pentru compensarea cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale, precum şi alimentarea în cantinele de ajutor social.
      5. Persoana care completează şi depune cererea de acordare a ajutorului material este titularul ajutorului material, iar familia ei este beneficiarul ajutorului material.
      6. Ajutorul material este acordat de către organele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei (denumit în continuare Fondul republican ) şi organele fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (denumite în continuare fondurile locale).


  II. BENEFICIARII DE AJUTOR MATERIAL


      7. Au dreptul la obţinerea ajutorului material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile cu copii.
     8. Dreptul la obţinerea ajutorului material îl au şi alte persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii, accidente, deces al rudelor peste hotarele republicii etc.), pe care nu le pot depăşi de sine stătător.
      9. Persoanele din rîndul invalizilor, pensionarilor şi copiilor, aflate la întreţinerea deplină a statului, nu au dreptul la obţinerea ajutorului material.


  III. MODUL DE ACORDARE A AJUTORULUI MATERIAL


      10. Fondurile locale acordă cetăţenilor care au nevoie de susţinere ajutorul material la locul acestora de trai.
     11. Pentru a obţine ajutorul material, titularul acestui drept se adresează către direcţia executivă a fondului de susţinere socială a populaţiei de la locul său de trai, prezentînd următoarele acte şi documente justificative:
      a) cererea în scris de a i se acorda ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care se află;
      b) ancheta socială, eliberată gratis de primărie şi/sau organul local de asistenţă socială, care confirmă starea socială, condiţiile de trai şi venitul global al familiei, în baza cărora se determină nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum şi veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere. În cazul invocării motivului de boală, se va alătura certificatul, eliberat gratis de instituţiile medicale, care confirmă starea sănătăţii solicitantului şi nevoia de a achita serviciile medicale, de a procura medicamentele sau articolele protetico - ortopedice;
      c) buletinul de identitate (paşaportul), legitimaţia de pensionar, adeverinţele de naştere ale copiilor, alte documente, ce identifică persoana (familia) solicitantă.
      În caz de necesitate, titularul ajutorului material este obligat să prezinte la cererea organului executiv al fondului local explicaţii, acte sau documente suplimentare.
      Examinarea susţinerii materiale a unor categorii de persoane socialmente vulnerabile în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială se efectuează în temeiul listelor întocmite de către primării şi/sau autorităţile administraţiei publice locale de resort.
      În cazul solicitării ajutorului material pentru compensarea cheltuielilor suportate la transportarea corpurilor neînsufleţite ale cetăţenilor republicii decedaţi peste hotare, titularul ajutorului material este obligat să prezinte şi documentele oficiale ce confirmă decesul rudei peste hotarele republicii, efectuarea transportării şi înmormîntării la baştină, precum şi documentele ce confirmă suma cheltuielilor suportate în acest scop.
      12. Organele executive ale fondurilor locale examinează actele şi documentele prezentate de către solicitanţi în termenele prevăzute de Legea cu privire la petiţionare şi stabilesc beneficiarilor formele şi mărimile ajutorului material, precum şi termenele de acordare a acestuia în conformitate cu prezentul Regulament şi indicaţiile consiliului de administraţie respectiv.
      13. Ajutorul material se acordă, de regulă, o singură dată pe parcursul anului în curs, reieşind din disponibilul mijloacelor fondului local. Se admite acordarea repetată în acelaşi an a ajutorului material doar persoanelor, a căror stare materială a fost agravată ulterior de noi circumstanţe imprevizibile precum şi în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială.
      Dacă, din lipsa mijloacelor în fond, solicitanţii nu au obţinut ajutorul material pe parcursul anului în curs, actele prezentate vor fi supuse reexaminării.
      Examinarea solicitării ajutorului material în anul imediat următor e posibilă, de regulă, numai după expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului.
      14. Organele executive ale fondurilor locale eliberează mijloacele pentru acordarea ajutorului material în baza deciziilor consiliului de administraţie respectiv sau ordinelor directorului lui executiv.
      15. Ajutorul material se acordă sub formă bănească sau în bunuri materiale, în cazul cînd acestea au fost primite ca ajutoare umanitare de la organizaţiile de binefacere locale sau străine.


  IV. MODUL DE DISTRIBUIRE A MIJLOACELOR 
  DIN FONDUL REPUBLICAN


      16. Mijloacele Fondului republican sînt distribuite potrivit deciziilor consiliului lui de administraţie în următoarele scopuri:
      a) finanţarea suplimentară a programelor cu destinaţie specială privind susţinerea materială a păturilor socialmente vulnerabile la nivel teritorial, prin intermediul fondurilor locale;
      b) subvenţionarea fondurilor locale pentru acordarea curentă a ajutoarelor materiale persoanelor socialmente defavorizate şi alimentarea în cantinele de ajutor social din teritoriu şi acoperirea insuficienţei alocaţiilor pentru întreţinerea direcţiilor executive;
      c) acordarea ajutoarelor materiale nemijlocit beneficiarilor, în cazuri deosebite.
     17. Planificarea şi alocarea transferurilor de la Fondul republican la fondurile locale se efectuează în baza deciziei Consiliului de administraţie al Fondului republican, reieşind din disponibilul mijloacelor, numărul beneficiarilor de plăţi sociale din fiecare unitate administrativ-teritorială.
      18. Fondurile locale vor utiliza mijloacele transferate din Fondul republican pentru acordarea de ajutoare materiale persoanelor socialmente defavorizate, în conformitate cu prezentul Regulament şi deciziile respective ale consiliilor de administraţie ale Fondului republican şi a fondurilor locale. Insuficienţa alocaţiilor pentru întreţinerea organelor executive ale fondurilor locale se efectuează din contul mijloacelor transferate din Fondul republican.
      19. Fondul republican acordă ajutor material nemijlocit beneficiarilor în modul stabilit pentru fondurile locale în capitolul III al prezentului Regulament.


  V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI CORECTITUDINEA UTILIZĂRII 
  MIJLOACELOR, DISTRIBUITE DIN FONDUL REPUBLICAN
  ŞI FONDURILE LOCALE


      20. Direcţiile executive ale Fondului republican şi ale fondurilor locale ţin evidenţa mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007şi instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, emisă de Ministerul Finanţelor.
      21. Organele fondurilor locale prezintă trimestrial şi anual direcţiei executive a Fondului republican, precum şi organelor teritoriale financiare rapoarte privind utilizarea mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale.
      Dacă au utilizat mijloacele Fondului republican, fondurile locale îşi prezintă rapoarte direcţiei lui executive separat pentru fiece transfer, în termen de o lună din data primirii acestuia, cu excepţia cazurilor cînd în decizia consiliului de administraţie se indică alţi termeni.
      22. Direcţia executivă a Fondului republican prezintă trimestrial şi anual rapoarte generalizatoare privind utilizarea mijloacelor Fondului republican şi ale fondurilor locale la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Biroul Naţional de Statistică. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prezintă rapoartele respective, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor
      23. Direcţiile executive ale Fondului republican şi ale fondurilor locale ţin evidenţa contabilă şi statistică a beneficiarilor de ajutoare materiale, cu specificarea categoriilor şi sumelor acordate.
      Direcţia executivă a Fondului republican prezintă trimestrial şi anual informaţia respectivă privind activitatea sa în Biroul Naţional de Statistică pentru studiere şi analiza situaţiei în domeniul susţinerii sociale a persoanelor vulnerabile.
      231. Achitarea ajutoarelor materiale acordate din Fondul republican şi/sau fondurile locale se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată selectat pe bază de concurs, conform contractelor încheiate.
      24. Acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea ajutoarelor materiale prin intermediul prestatorului de servicii de plată se efectuează din contul mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale respective.
      25. Comisiile de revizie verifică anual corectitudinea utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale ale Fondului republican şi fondurilor locale şi respectarea prevederilor prezentului Regulament, cu examinarea ulterioară a rezultatelor în şedinţele consiliului de administraţie respectiv.


  VI. MODUL DE ÎNCASARE A PLĂŢILOR ÎN FONDUL
  REPUBLICAN ŞI FONDURILE LOCALE

      26. Cotribuabilii plăţilor sînt: 
      a) persoane juridice care prestează servicii de telefonie mobilă;
      b) proprietarii automobilelor (cu excepţia veteranilor de război, invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport auto speciale, persoanelor care au beneficiat de compensare parţială a costului autoturismului procurat din mijloacele asigurărilor sociale de stat, uzufructuarilor temporari, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999, precum şi a instituţiilor întreţinute din contul bugetului public naţional) - la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare;
      c) persoanele fizice, la cumpărarea valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la unităţile de schimb valutar, menţionate la punctul 27 lit. c) din prezentul Regulament.
      27. Agenţii economici şi instituţiile care prestează serviciile, menţionate în pct.26 al prezentului Regulament, sînt:
      a) operatorii telefoniei mobile;
      b) Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;
      c) casele de schimb valutar şibăncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar.
      28. Agenţii economici menţionaţi la punctul 27 lit. a) din prezentul Regulament achită plăţile în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vînzări ale serviciilor de telefonie mobilă prestate, iar instituţiile şi agenţii economici menţionaţi la punctul 27 lit. b) şi c) din prezentul Regulament vor încasa plăţile suplimentare în mod obligatoriu, suplimentar la costul serviciilor efectiv prestate, în cuantum de 50 de lei la perfectarea certificatului de înmatriculare al automobilului şi în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice.
      30. Dacă beneficiarul serviciilor specificate la punctul 26 lit. b) şi c) din prezentul Regulament. refuză să achite plăţile obligatorii, agenţii economici şi instituţiile respective sînt datoare să nu-i acorde serviciul solicitat.
      31. Mijloacele financiare obţinute din perceperea plăţilor menţionate la punctul 28 din prezentul Regulament sînt transferate lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, la bugetul de stat. Ministerul Finanţelor transferă imediat sumele încasate de la operatorii telefoniei mobile şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor la contul Fondului republican, iar sumele încasate de la casele de schimb valutar şi băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar la conturile respective ale fondurilor locale din localitatea în care funcţionează aceste unităţi de schimb valutar.
      32. Persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, precum şi casele de schimb valutar, băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar sînt obligate să prezinte Inspectoratului fiscal de stat teritorial, lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă a fondului corespunzător, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
      33. Plăţile achitate de agenţii economici şi instituţiile financiare menţionate la punctul 27 lit. a) şi c) din prezentul Regulament se administrează de organele fiscale de stat similar modului stabilit pentru administrarea impozitelor şi taxelor, conform legislaţiei fiscale.
      34. Pentru eschivarea de la achitarea plăţilor, diminuarea şi/sau neefectuarea în termen a plăţilor, precum şi pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale, organele fiscale vor aplica măsurile prevăzute în Titlul V al Codului fiscal.