(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Impozite și taxe locale


 

 • 1. Cu privire la subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă şi cotele impozitului pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice şi juridice pentru anul fiscal 2015

  R E P U B L I C A M O L D O V A


  Consiliul Comunal Sîngereii Noi


  Cu privire la subiecţii impunerii, obiectele impunerii,
  baza impozabilă şi cotele impozitului pe bunurile
  imobiliare a persoanelor fizice şi juridice pentru anul
  fiscal 2015


  În conformitate cu Legea pentru punerea în aplicare al Titlului VI al Codului Fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000, cu art. 14 al.2 lit(a) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006


  CONSILIUL COMUNAL Sîngereii Noi
  D E C I D E:


  1. A stabili impozitul pentru terenurile cu destinaţie agricolă:
  a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor
  - care au indici cadastral – 1,5 lei pentru 1 grad-hectar
  - care nu au indici cadastral – 110 lei pentru 1 ha.
  b) terenurile destinate fîneţurilor şi păşunilor
  - care au indice cadastral – 0,75 lei pentru 1 grad-hectar
  - care nu au indice cadastral – 55 lei pentru 1 ha.
  -bunurile imobiliare prevăzute la art.280 din Codul Fiscal, care nu au fost evaluate de
  către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se impozitează în baza
  prevederilor prezentei legi. Impozitarea acestor bunuri conform valorii estimate se va
  realiza începînd cu anul următor în care bunurile imobiliare au fost evaluate.
  c)terenurile din intravilan:
  - pentru terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, cooperativele de construcţie a garajelor, loturile de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturile de pe lîngă casă, în limita normelor stabilite şi distribuite în extravilan, din cauza insufucienţei de terenuri în intravilan)- 1 leu pentru 100 m.p.
  - terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: în oraşele şi localităţile rurale - 10 lei pentru 100 m.p.
  - pentru terenurile care sînt ocupate de bazinele acvatice – 115 lei.
  2. Cotele impozitului pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele, se stabileşte în proporţie de 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
  3. Cota impozitului pentru bunurile imobiliare ale persoanelor juridice (cu excepţia
  cooperativelor de construcţie a garajelor) se stabileşte în proporţie de 0,1 la sută din valoarea
  de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor.
  4. Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la de către organele cadastrale
  teritoriale conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 ha.
  2. Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile
  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale
  conform valorii estimate – 350 lei pentru 1 ha.
  3. Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri
  imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:
  - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută
  din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
  - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul
  bunurilor imobiliare.
  4. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case
  de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:
  - pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător – 0,1 la
  sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
  - pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din
  costul bunurilor imobiliare.
  5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate Finanţe şi buget, agricultură, industrie şi economie (preşedinte Zastavneţci Iosif)
  6. Prezenta decizie intră în vigoare de la data după aducerea la cunoştinţă publică prin afişare pe panoul informativ.


  Preşedintele şedinţei                                    Zastavneţchi Iosif


  Secretarul                                                    Guţu Galina
  al consililui local

 • 2. Taxe locale

  Ce este taxa locală?

  Taxă locală este o plată obligatorie care se efectuează în folosul bugetului local.

  Care sunt taxele locale?

  Lista completă prevăzută de Codul fiscal Titlul VII  include următoarele taxe locale:

  ·         taxa pentru amenajarea teritoriului

  ·         taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul localităţii

  ·         taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

  ·         taxa de aplicare a simbolicii locale

  ·         taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

  ·         taxa de piaţă

  ·         taxa pentru cazare

  ·         taxa balneară

  ·         taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satului (comunei)

  ·         taxa pentru parcare

  ·         taxa de la posesorii de câini care locuiesc în blocuri locative precum şi în apartamente privatizate

  ·         taxa pentru parcaj

  ·         taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

  ·         taxa pentru evacuarea deşeurilor

  ·         taxa pentru dispozitivele publicitare

   

   

  Cum sunt stabilite taxele locale?

  Consiliul local decide care taxe vor fi aplicate pe teritoriul satului (comunei) şi este în drept să decidă că pe teritoriul satului (comunei) vor fi aplicate doar o parte din taxele locale prevăzute de lege, în funcţie de necesităţile satului (comunei). Spre exemplu, taxa balneară se va aplica în localităţile unde sunt sanatorii şi alte instituţii de odihnă şi tratament. La fel, taxa pentru cazare va fi aplicată în localităţile în care există hoteluri care oferă servicii de cazare contra plată.

  Care este mărimea taxei locale?

  Codul fiscal prevede cota (mărimea) maximală a taxelor locale. Consiliul local decide care va fi cota (mărimea) concretă a taxelor locale. De asemenea, consiliul local este în drept să stabilească scutiri şi înlesniri la plata acestor taxe.

  Care sunt taxele locale pe care le achită întreprinderile?

  Majoritatea taxelor locale sunt stabilite nu pentru cetăţeni, ci pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul satului (comunei):

  ·         Taxa pentru amenajarea teritoriului este achitată de întreprinderile ce activează în cadrul satului (comunei). Cota maximă a acestei taxe stabilită prin lege este de 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii. Cetăţenii nu achită această taxă. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare sunt scutiţi de plata taxei pentru amenajarea teritoriului.

   

  ·         Taxa de piaţă este stabilită în satele (comunele) unde se organizează pieţe. Consiliul local ar putea aproba o taxă de piaţă care se încasează de la venitul obţinut de administratorul pieţei pentru acordarea de locuri pentru comerţ. Taxa de piaţă poate fi aprobată de consiliul local în mărime de până la 20% de la plăţile acumulate de administratorul pieţei pentru locurile pentru comerţ. Cetăţenii nu achită această taxă. Totodată, administratorul pieţei va fi în drept să încaseze o plată pentru locul de comerţ de la cetăţenii care vin în piaţă cu marfă de vânzare. De la plăţile acumulate se calculează taxa de piaţă care se achită în bugetul local.

   

  ·         Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor este plătită în bugetul local de către organizatorii licitaţiilor desfăşurate pentru vânzarea bunurilor debitorilor în scopul achitării datoriilor la credite, datoriilor la buget, pentru vânzarea bunurilor publice la licitaţii. Taxa dată poate fi aprobată de consiliul local în mărime de până la 0,1% de la veniturile obţinute de la vânzarea bunurilor scoase la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise. Cetăţenii nu achită această taxă. Însă cei care participă la licitaţii ar putea avea obligaţia de a efectua anumite plăţi legate de licitaţii.

   

  ·         Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) se achită de către persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

   

  ·         Taxa de aplicare a simbolicii locale se achită de către persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate.

  Care sunt taxele locale pe care le achită cetăţenii?

  Unele taxe locale sunt stabilite pentru cetăţeni:

  ·         Taxa de la posesorii de câini se achită trimestrial de către persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative – locuinţe de stat sau apartamente privatizate.

  ·         Taxa pentru evacuarea deşeurilor (gunoiului) se achită în funcție de numărul de persoane fizice înscrise la adresa respectivă.

  ·         Impozitul privat este o plată care se achită o singură dată, atunci când o persoană cumpără bunuri proprietate publică prin privatizare. Acest impozit este achitat de către cumpărător. Cota (mărimea) impozitului privat este de 1% din valoarea (preţul) bunurilor privatizate. Impozitul trebuie să fie achitat până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi se varsă la bugetul satului (comunei) dacă bunul privatizat este proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

   

  Cum se achită taxele locale?

  Majoritatea taxelor locale stabilite de Codul fiscal se achită trimestrial (la fiecare trei luni).

   

  Cetăţenii achită:

  ·         taxa de la posesorii de câini – o dată în an

  ·         taxa pentru evacuarea deşeurilor (gunoiului) – în fiecare lună.

   

  Taxele local se plătesc, de regulă, la contul trezoreria de venituri al bugetului satului (comunei). Pentru anumite taxe consiliul local poate împuternici o întreprindere (organ) să efectueze colectarea plăţilor locale:

  ·         Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) achită taxa pentru amenajarea teritoriului nemijlocit organului împuternicit de consiliul local

  ·         Taxa de la posesorii de câini, taxa pentru parcaj, taxa pentru unităţile stradale de comerţ, taxa pentru evacuarea deşeurilor pot fi achitate organului împuternicit de consiliul local.

 • 3. Impozite și taxe locale pentru anul 2020