(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Control intern managerial

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

 

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnata, Guţu Galina__ ,în calitate de _primar ,declar că       Primăria comunei Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei__ , dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare       permite parţial__ furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate. Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia  au__   la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie _2023____,sistemul de control intern managerial al _ Primăria comunei Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei  este_parţial conform____ cu Standardele naţionale de control   intern în sectorul public.

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

** Din analiza rapoartelor prezentate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

___ (nr.) entități publice este conform,

___ (nr.) entități publice este parțial conform,

___ (nr.) entități publice este neconform.

Data  10/02.2024 __________                     Semnătura _____________________

Notă: ** Se completează în cazul în care entitatea publică are în subordine alte entități publice.