(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Bugetul local (veniturile și cheltuielile comunei)

 • 1. Bugetul local pentru anul 2022

                                                                                                     BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

   Proiectul bugetului este elaborat  conform cerinţelor Legii  finanţelor publice  şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 436 -  XVI din  28. 12. 2006 „Privind administraţia publică locală”.

  În procesul elaborării proiectului bugetului s-a ţinut cont de prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 „Cu privire la sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar”, Codul  Educaţiei al Republicii  Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014,Hot.guv. nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar.

  Proiectul bugetului local s-a elaborat luînd ca bază necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor şi veniturilor, fără excedent sau deficit bugetar.

  VENITURI

  Prognoza veniturilor s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor macroeconomici,  datele Serviciului Fiscal şi Biroului Naţional de Statistică.

  Volumul propus a parţii de venituri în bugetul local pentru anul 2022 constituie 9800,00 mii lei, inclusiv:

  • Impozit pe venitul al persoanelor fizice – 1450,0 mii lei (defalcări de la bugetul de stat în  mărime de 100%) ;
  • Impozite pe proprietate – 298,7 mii lei;
  • Taxa pentru amenajarea teritoriului – 29,7 mii lei;,
  • Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau prestari servicii – 240,00 mii lei;,
  • Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 300,0 mii lei;
  • Taxa pentru patenta de intreprinzator – 4,0 mii lei
  • Taxa pentru certificatele de urbanizm – 4,0 mii lei
  • Alte venituri incasate in bugetul local – 45,4 mii lei
  • Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 7428,2  mii lei, inclusiv:

  a) cu destinaţie generală în sumă de 1369,2 mii lei, calculate proporţional la suprafaţa şi populaţia localitaţii;

        b) cu destinaţie specială destinate pentru:

  • învăţămîntul preşcolar în mărime totală de 4696.6 mii lei;
  • infrastructura drumurilor – 1366,4 mii lei;

  Mijloacele bugetare din transferurile cu destinaţie specială nu pot fi utilizate în alte scopuri.

  CHELTUIELI

  La estimarea cheltuielilor bugetului local pentru anul 2021 s-a ţinut cont de următorii factori:

  • cadrul legal şi cadrul normativ prin care sînt reglementate normele de efectuare a cheltuielilor;
  • particularităţile privind activitatea instituţiilor de învăţămînt preşcolar finanţate din bugetul local;
  • datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei stabilite conform situaţiei din 01.01.2021;
  • contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în cuantum de 29% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;
  • normele şi normativele de consum;
  • indexarea tarifelor la gaze naturale şi energia termică;
  • indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii, în legătură cu creşterea preţurilor;
  • necesarul de mijloace pentru achitarea salariilor în sfera bugetară în conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 cu completarile si modificarile ulterioare.

  Pentru estimările cheltuielilor salariale s-a ţinut cont de schemele de încadrare, limitele de personal şi tarificaţiile întocmite pe instituţii, de majorările claselor de salarizare pentru personalul salarizat conform reţelei tarifare unice începînd cu 01.01.2021 pina la 31.11.2021.

  Factorul de bază ce caracterizează partea de cheltuieli a proiectului bugetului este asigurarea financiară a funcţionării instituţiilor bugetare vizînd plata salariilor, achitarea resurselor termo-electrice, combustibilului şi alimentarea copiilor în instituţiile de învăţămînt preşcolar. La estimarea cheltuielilor pentru mărfuri şi sesrvicii s-a ţinut cont de cheltuielile efectuate în perioadele precedente pe fiecare cod economic în parte, precum şi de activităţile planificate de anumite instituţii în anul 2022.

  Volumul propus a parţii de cheltuieli în bugetul local  pentru anul 2022constituie 9800,0 mii lei.

   Structura cheltuielilor pe activitatile principale este prezentată după cum urmează:

     Activitatea: activitatea executivelor locale - preconizate cheltuieli în sumă

      de 1894.7 mii lei, inclusiv resurse colectate de instituţii bugetare – 16,5,0 mii lei.

       Pentru buna executare a atribuţiilor în domeniu au fost planificate mijloace financiare pentru:

  •  Fondul  de rezervă al– 29,4 mii lei;
  •  Indemnizaţiile de participare la şedinţe a aleşilor (consilierilor) locali – 75,0 mii lei;
  • Cheltuielile de personal care  include: remunerarea muncii, contributii de asigurari sociale de stat obligatorii -1443,5 mii lei
  • Cheltuieli privind achitarea serviciilor – 245,7 mii lei
  • Deplasari de serviciu – 0,5 mii lei
  • Comision eferent serviciilor bancare – 16,0 mii lei
  • Cheltuieli neatribuite altor alineate – 20,0 mii lei
  • Prestatii sociale (indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni) -8,0 mii lei
  • Cheltuieli privind activele nefinanciare – 86,0 mii lei

  Activitatea: ”Dezvolatarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” sînt preconizate 130,0 mii lei , inclusiv:

  -   Iliminarea stradală -   suma de 100,0 mii lei;

  -  Servicii de salubrizare – suma de 30,0 mii lei

   Activitatea: Cultura, sport, tineret culte şi odihnă  - pentru instituţiile si activitatile sunt prevăzute mijloace în sumă de 735,9 mii lei inclusiv: 

   Casa de cultura478,9 mii lei.

   Biblioteca publică97,0 mii lei.

        Activitațile culturale

  •   la capitolul „măsuri în domeniul sportului” conform devizului elaborat în, in conformitate cu regulamentul privind activitatea echipei de fotbal in anul 2022,  in baza planului de măsuri sportive şi necesităţii de participare a echipei de fotbal la competiţiile sportive s-au planificat cheltuieli în sumă de 80,0 mii lei,
  • la capitolul „activităţi cultutale” – 80,0 mii lei.

             Învăţămîntul - Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor învăţămîntului preşcolar au fost calculate mijloace financiare în limita transferurilor curente primite cu destinaţie  specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar in marime de 4692,6 mii lei, mijloace bugetare proprii in suma de 696,9 mii lei şi veniturile colectate pentru intreţinerea copiilor în grădiniţe în mărime de 283,5 mii lei, ceia ce constituie in total un volum de buget  de 5673,0 mii lei., din care IET s.Singereii Noi – 3743,0 si IET s.Marinesti – 1930,0 mii lei

  Cheltuielile pentru alimentaţia zilnică a copiilor  este preconizată în mărime de 26,25 lei pentru un copil pe zi, din care 17,50 lei din contul mijloacelor  bugetare  şi 8,75 lei din contul platii parinteşti.

  La efectuarea cheltuielilor de personal, conducătorii de instituţii urmează să se încadreze în limita statelor de personal aprobate.

  Cheltuielile de personal care  includ: remunerarea muncii, contributii de asigurari sociale de stat  obligatorii  constituie suma de  3270,9 mii lei:

  • Cheltuieli privind achitarea serviciilor – 961,9 mii lei
  • Deplasari de serviciu – 1,4 mii lei
  • Cheltuieli neatribuite altor alineate – 5,0 mii lei
  • Prestatii sociale (indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca achitate din  mijloacele financiare ale angajatorului)  -20  mii lei
  • compensaţii banesti acordate personalului didactic in marime de 4,0 mii lei pentru o persoana conform HG 969 din 03.10.2018 -64,0,0 mii lei
  • Cheltuieli privind activele nefinanciare – 1349,8 mii lei

  În anexa nr.1 la prezentul  raport  se reflectă structura bugetului local conform clasificaţiei economice pe anul 2022, în anexa nr.2 - veniturile bugetului local conform clasificaţiei economice pe anul 2022 în anexa nr.3 - cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale pe anul 2022, în anexa nr.4 - informaţia privind efectivul de personal al primariei pe anuli 2022.

  Respectiv, conform clasificaţiei programelor, bugetele se elaboriază pe programe fundamentate pe performanţa.

  Astfel de către institutiile din subordinea primariei au fost elaborate scopuri, obiective şi indicatori de performanţă, care după aprobarea bugetului urmează a fi ajustaţe în dependenţă de resursele alocate şi aprobate de către primarul comunei.

   

   

   

              

   

 • 2. Bugetul local pentru anul 2021
 • 3. Bugetul local pentru anul 2020

  Bugetul local pentru anul 2020

          Bugetul local  este elaborat  conform cerinţelor Legii  finanţelor publice  şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 436 -  XVI din  28. 12. 2006 „Privind administraţia publică locală”.

          În procesul elaborării proiectului bugetului s-a ţinut cont de prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 „Cu privire la sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar”, Codul  Educaţiei al Republicii  Moldova nr. 152 din 17          iulie 2014,Hot.guv. nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar.

          Proiectul bugetului local s-a elaborat luînd ca bază necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor şi veniturilor, fără excedent sau deficit bugetar.

   

                                                                   Veniturile

    Prognoza veniturilor s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor macroeconomici,  datele Serviciului Fiscal şi Biroului Naţional de Statistică.

  Volumul propus a parţii de venituri în bugetul raional pentru anul 2020 constituie 8277,0 mii lei, inclusiv:

  Impozit pe venitul al persoanelor fizice – 864,0 mii lei (defalcări de la bugetul de stat în mărime de 100%) ;
  Impozite pe bunurile imobiliare – 366,0 mii lei;
  Taxa pentru amenajarea teritoriului – 24,0 mii lei;,
  Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau prestari servicii – 250,00 mii lei;,
  Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 389,4 mii lei;
  Taxa pentru patenta de intreprinzator – 3,0 mii lei
  Alte venituri incasate in bugetul local – 5,0 mii lei
  Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 6375,6  mii lei, inclusiv:

  a) cu destinaţie generală în sumă de 1514,8 mii lei, calculate proporţional la suprafaţa şi populaţia localitaţii;

  b) cu destinaţie specială destinate pentru:

  învăţămîntul preşcolar în mărime totală de 4251,8 mii lei;
  infrastructura drumurilor – 609,0 mii lei;

  Mijloacele bugetare din transferurile cu destinaţie specială nu pot fi utilizate în alte scopuri.

                                                    Cheltuielile

   La estimarea cheltuielilor bugetului local pentru anul 2020 s-a ţinut cont de următorii factori:

   cadrul legal şi cadrul normativ prin care sînt reglementate normele de efectuare a cheltuielilor;
   particularităţile privind activitatea instituţiilor de învăţămînt preşcolar finanţate din bugetul local;
   datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei stabilite conform situaţiei din 01.01.2018;
   contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în cuantum de 23% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;
   primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum de 4,5% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;
   normele şi normativele de consum;
   indexarea tarifelor la gaze naturale şi energia termică;
   indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii, în legătură cu creşterea preţurilor;
   necesarul de mijloace pentru achitarea salariilor în sfera bugetară în conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018,

  Pentru estimările cheltuielilor salariale s-a ţinut cont de schemele de încadrare, limitele de personal şi tarificaţiile întocmite pe instituţii, de majorările salariale pentru personalul salarizat conform reţelei tarifare unice începînd cu 01.01.2020

  Factorul de bază ce caracterizează partea de cheltuieli a proiectului bugetului este asigurarea financiară a funcţionării instituţiilor bugetare vizînd plata salariilor, achitarea resurselor termo-electrice, combustibilului şi alimentarea copiilor în instituţiile de învăţămînt preşcolar. La estimarea cheltuielilor pentru mărfuri şi sesrvicii s-a ţinut cont de cheltuielile efectuate în perioadele precedente pe fiecare cod economic în parte, precum şi de activităţile planificate de anumite instituţii în anul.Volumul propus a parţii de cheltuieli în bugetul local  pentru anul 2020 constituie 8277,0 mii lei.

       Structura cheltuielilor pe activitatile principale este prezentată după cum urmează:

  Activitatea: Servicii de stat cu destinaţie generală - preconizate cheltuieli în sumă de 1675,2 mii lei,inclusiv resurse colectate de instituţii bugetare – 25,0 mii lei.

       Pentru buna executare a atribuţiilor în domeniu au fost planificate mijloace financiare pentru:

   Fondul  de rezervă al– 20,0 mii lei;

  Indemnizaţiile de participare la şedinţe a aleşilor (consilierilor) locali – 58,6 mii lei;
  Cheltuielile de personal care  include: remunerarea muncii, contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asitenta medicala -1218,5 mii lei
  Cheltuieli privind achitarea serviciilor – 221,0 mii lei
  Deplasari de serviciu – 2,0 mii lei
  Comision eferent serviciilor bancare – 14,0 mii lei
  Cheltuieli neatribuite altor alineate – 25,0 mii lei
  Prestatii sociale (indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni) -3,0 mii lei
  Cheltuieli privind activele nefinanciare – 113,1 mii lei
  Activitatea: ”Dezvolatarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” sînt preconizate 127,0 mii lei , inclusiv:

  -   Iliminarea stradală -   suma de 84 mii lei;

  -  Servicii de salubrizare – suma de 43,0 mii lei

  Activitatea: Cultura, sport, tineretculte şi odihnă  - pentru instituţiile culturale şi măsurile din domeniul tineretului şi sportului în bugetul local sunt prevăzute mijloace în sumă de 728,8 mii lei inclusiv: 

   Casa de cultura – 528,8 mii lei.

  Cheltuielile de personal care  include: remunerarea muncii, contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asitenta medicala -349,9 mii lei
  Cheltuieli privind achitarea serviciilor – 61,4 mii lei
  Deplasari de serviciu – 0,3 mii lei
  Cheltuieli neatribuite altor alineate – 3,2 mii lei
  Prestatii sociale (indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni) -1,0 mii lei
  Cheltuieli privind activele nefinanciare – 113,0 mii lei

   Biblioteca publică– 141,0 mii lei.

  Cheltuielile de personal care  include: remunerarea muncii, contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asitenta medicala -86,6 mii lei
  Cheltuieli privind achitarea serviciilor – 10,9 mii lei
  Deplasari de serviciu – 0,5 mii lei
  Prestatii sociale (indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni) -1,0 mii lei
  Cheltuieli privind activele nefinanciare – 42,0 mii lei

  Serviciul tineret şi sport – la capitolul „măsuri în domeniul sportului” conform devizului elaborat în baza planului de măsuri sportive şi necesităţii de participare a echipei de fotbal la competiţiile sportive s-au planificat cheltuieli în sumă de 19,0 mii lei, la capitolul „activităţi cultutale” – 40,0 mii lei.

  Învăţămîntul: 

  Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor învăţămîntului preşcolar au fost calculate mijloace financiare în limita transferurilor curente primite cu destinaţie  specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar in marime de 4251,8 mii lei,  mijloacele veniturilor proprii – suma de 515,8 mii lei şi veniturile colectate pentru intreţinerea copiilor în grădiniţe în mărime de 369,4 mii lei, ceia ce constituie in total un volum de buget de 5137,0mii lei.

  Cheltuielile pentru alimentaţia zilnică a copiilor  este preconizată în mărime de 26,25 lei, din care 17,50 lei din contul mijloacelor  bugetare  şi 8,75 lei din contul platii parinteşti.

  La efectuarea cheltuielilor de personal, conducătorii de instituţii urmează să se încadreze în limita statelor de personal aprobate.

  Cheltuielile de personal care  include: remunerarea muncii, contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asitenta medicala -2985,7 mii lei
  Cheltuieli privind achitarea serviciilor – 633,2 mii lei
  Deplasari de serviciu – 3,0 mii lei
  Cheltuieli neatribuite altor alineate – 25,0 mii lei
  Prestatii sociale (indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni) -9,0 mii lei
  compensaţii banesti personalului didactic  conform HG 969 din 03.10.2018 -30,0 mii lei
  Cheltuieli privind activele nefinanciare – 1451,1 mii lei

   

   

 • 4. Bugetul local pentru anul 2019

     Bugetul local pentru anul 2019

  Bugetul local este elaborat  conform cerinţelor Legii  finanţelor publice  şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 436 -  XVI din  28. 12. 2006 „Privind administraţia publică locală”.

  În procesul elaborării  bugetului s-a ţinut cont de prevederile Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, Legii nr. 48 din 22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”, Codul  Educaţiei al Republicii  Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor  publici ”, Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 26.09.2012 „ Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale”, Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

   Bugetul local s-a elaborat luînd ca bază necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor şi veniturilor, fără excedent sau deficit bugetar.

                                                                                                Veniturile

  Prognoza  Veniturilor s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor macroeconomici, indicilor economico-financiari ai agenţilor economici amplasaţi pe teritoriul primariei, datele Serviciului Fiscal şi Biroului Naţional de Statistică.

  Volumul propus a parţii de venituri în bugetul local pentru anul 2019 constituie 6882,6 mii lei, inclusiv:

  Impozit pe venitul al persoanelor fizice – 540,0 mii lei (defalcări de la bugetul de stat în mărime de 75%  din estimările incasărilor pe republica) ;
  Impozitele pe proprietate – 358,5 mii lei;
  Taxa pentru amenajarea teritoriului – 24,0 mii lei;,
  Taxa pentru unitaţile comerciale şi/sau prestari servicii – 230,00 mii lei;,
  Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 373,6 mii lei;
  Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public – 140,0 mii lei;
  Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 5214,5  mii lei, inclusiv:

  a) cu destinaţie generală în sumă de 1176,8 mii lei, calculate proporţional la suprafaţa şi populaţia localitaţii;

  b) cu destinaţie specială destinate pentru:

  învăţămîntul preşcolar în mărime totală de 3295,3 mii lei;
  compensaţii banesti personalului didactic 2000 lei conform HG 969 din 03.10.2018 -32,0 mii lei
  infrastructura drumurilor – 605,4 mii lei;
  compensarea veniturilor ratate la impozitul pe venit din salariu (defalcări) – 105,0 mii lei.

  Mijloacele bugetare din transferurile cu destinaţie specială nu pot fi utilizate în alte scopuri.

  Cheltuielile

   La estimarea cheltuielilor bugetului local pentru anul 2019 s-a ţinut cont de următorii factori:

   cadrul legal şi cadrul normativ prin care sînt reglementate normele de efectuare a cheltuielilor;
   particularităţile privind activitatea instituţiilor de învăţămînt preşcolar finanţate din bugetul local;
   datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei stabilite conform situaţiei din 01.01.2019;
   contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în cuantum de 23% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;
   primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum de 4,5% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;
   normele şi normativele de consum;
   indexarea tarifelor la gaze naturale şi energia termică;
   indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii, în legătură cu creşterea preţurilor;
   necesarul de mijloace pentru achitarea salariilor în sfera bugetară în conformitate cu Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemului de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Pentru estimările cheltuielilor salariale s-a ţinut cont de schemele de încadrare, limitele de personal şi tarificaţiile întocmite pe instituţii, de majorările salariale pentru personalul salarizat conform reţelei tarifare unice începînd cu 01.01.2018, de majorările salariale acordate cadrelor didactice începînd cu 01.09.2018 cu 8% şi de la 01.09.2019 cu 7,6%, de sporurile acordate unor categorii de angajaţi din sectorul bugetar, precum şi de mijloacele necesare pentru trecerea funcţionarilor publici în altă treaptă de salarizare de la 01.03.2019.

  Factorul de bază ce caracterizează partea de cheltuieli a proiectului bugetului este asigurarea financiară a funcţionării instituţiilor bugetare vizînd plata salariilor, achitarea resurselor termo-electrice, combustibilului şi alimentarea copiilor în instituţiile de învăţămînt preşcolar. La estimarea cheltuielilor pentru mărfuri şi sesrvicii s-a ţinut cont de cheltuielile efectuate în perioadele precedente pe fiecare cod economic în parte, precum şi de activităţile planificate de anumite instituţii în anul

  Volumul propus a parţii de cheltuieli în bugetul local  pentru anul 2019 constituie 6882,6  mii lei.

       Structura cheltuielilor pe grupele principale este prezentată după cum urmează:

  Servicii de stat cu destinaţie generală - preconizate cheltuieli în sumă de 1636,3 mii lei, inclusiv resurse colectate de instituţii bugetare – 30,0 mii lei.

  Pentru buna executare a atribuţiilor în domeniu au fost planificate mijloace financiare pentru:

   Fondul  de rezervă al– 34,4 mii lei;

   indemnizaţiile de participare la şedinţe a aleşilor (consilierilor) locali – 54,9 mii lei;
   indemnizaţiile unice  la expirarea mandatului aleşilor (consilierilor) locali – 104,4 mii lei.
  Grupa principală  ”Dezvolatarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” sînt prevăzute 176,0 mii lei , inclusiv:

  -   Iliminarea stradală -   suma de 148,0 mii lei;

  -  Servicii de salubrizare – suma de 28,0 mii lei

  Cultura, sport, tineret culte şi odihnă  - pentru instituţiile culturale şi măsurile din domeniul tineretului şi sportului în bugetul local sunt prevăzute mijloace în sumă de 794,0 mii lei inclusiv: 

   Casa de cultura – 492,9 mii lei.

   Biblioteca publică – 141,1 mii lei.

  Serviciul tineret şi sport – la capitolul „măsuri în domeniul sportului” conform devizului elaborat în baza planului de măsuri sportive şi necesităţii de participare a echipei de fotbal la competiţiile sportive s-au planificat cheltuieli în sumă de 100,0 mii lei, la capitolul „activităţi cultutale” – 60,0 mii lei.

  Învăţămîntul

   Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor învăţămîntului preşcolar au fost calculate mijloace financiare în limita transferurilor curente primite cu destinaţie  specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar in marime de 3327,3 mii lei şi veniturile colectate pentru intreţinerea copiilor în grădiniţe în mărime

  de 343,6 mii lei, ceia ce constituie in total un volum de buget de 3670,9 mii lei.

  Cheltuielile pentru alimentaţia zilnică a copiilor  este preconizată în mărime de 26,25 lei, din care 17,50 lei din contul mijloacelor  bugetare  şi 8,75 lei din contul platii parinteşti.

            

 • 5. Bugetul local pentru anul 2018

  Proiectul bugetului local al primariei comunei Sîngereii Nou pentru anul 2018 a fost elaborat reeşind din notele metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectului de buget pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2018-2020. 

  La momentul prelucrării bugetului s-a luat în consideraţie necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor publice cu veniturile şi evidenţa defalcărilor din veniturile generale de stat, stabilite de Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.2003.

  Bugetul local al primăriei comunei Sîngereii Noi pentru  anul 2018  a fost  elaborat conform cerinţelor Legii  finanţelor publice  şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 436 -  XVI din  28. 12. 2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, Legii nr. 48 din 22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”, Codul  Educaţiei al Republicii  Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor  publici ”, Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 26.09.2012 „ Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică a autorităţilor administraţiei publice  şi locale”, Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” , Ordinul ministrului finanţelor nr.191 din 31.12.2014, Recomandărilor Ministerului Finanţelor RM

  VENITURI

  Volumul bugetului propus la partea de venituri în bugetul local pentru anul 2017 constituie 6350.7 mii lei dinre care:

  • Impozit pe venitul  – 529,8 mii lei;
  • Impozitul pe bunurile imobiliare – 358,5 mii lei;
  • Taxe pentru servicii specifice – 3,0 mii lei;
  • Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 360,0 mii lei;
  • Taxa pentru locaţiunea patrimoniului public – 85,0 mii lei;
  • Transferuri curente primite cu destinaţie  specială

  Intre bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar – 3124,9 mii lei

  • -      Transferuri curente primite cu destinaţie  specială

  Intre bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentruinfrastructura drumurilor -599,2 mii lei

  -     Transferuri curente primite cu destinaţie generală intre bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 1036,3 mii lei.

  Prognoza veniturilor s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor economici şi financiari ai agenţilor economici amplasaţi pe teritoriul primariei, datele inspectoratului fiscal, direcţiei de statistică.

  În anul 2018 în bugetul local se preconizeaza de a fi încasate resurse colectate de la prestarea serviciilor cu plată de către instituţiile bugetare în sumă de 445,0 mii lei.

  În afară de veniturile planificate, bugetul local va primi transferuri cu destinaţie specială pentru finantarea cheltuielilor de intretinere a învăţămîntul preşcolar în mărime totală de 3124,9 mii lei,  transferuri cu destinaţie specială pentru finantarea cheltuielilor de  reparatie a drumurilor locale in mărime totală de 599,2 mii lei. Aceste mijloace nu vor putea fi utilizate în alte scopuri.

  Deasemenea, bugetul local va beneficia de transfere cu destinaţie generală în sumă  de 1036,3 mii lei din fondul de susţinere financiară, calculate proporţional la suprafaţa şi populaţia primariei.

  CHELTUIELI

  La estimarea cheltuielilor bugetului local pentru anul 2018 s-au luat în considerare următorii factori comuni:

  • datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei stabilite la situaţia din 1 ianuarie 2017;
  • tariful de 23% pentru contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, faţă de cheltuielile de remunerare a muncii la care s-a calculat aceste contribuţii;
  • cota primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum de 4,5% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii la care se calculă aceste prime;
  • normele şi normativele de consum;
  • indexarea tarifelor la gaze naturale şi energia termică;
  • indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii, în legătură cu creşterea preţurilor;
  • necesarul de mijloace pentru achitarea salariilor în sfera bugetară în conformitate cu  Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemului de salarizare în sectorul bugetar, în funcţie de termenii de implementare, Legea nr. 48 din 22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici” Pentru estimările cheltuielilor salariale s-a ţinut cont de schemele de încadrare, limitele de personal şi tarificaţiile întocmite pe instituţiile de învăţămînt. S-a ţinut cont deasemenea de majorările salariale pentru personalul salarizat conform reţelei tarifare unice începînd cu 01.01.2018, de majorările salariale acordate cadrelor didactice începînd cu 01.09.2017, de sporurile acordate unor categorii de angajaţi din sectorul bugetar, precum şi de mijloacele necesare pentru trecerea funcţionarilor publici în altă treaptă de salarizare de la 01.03.2018.

  Factorul de bază ce caracterizează partea de cheltuieli a proiectului bugetului este asigurarea financiară a funcţionării instituţiilor bugetare: plata salariilor,  achitarea resurselor termo-electrice, combustibilului, alimentarea în instituţiile de învăţămînt. La estimarea cheltuielilor pentru mărfuri şi sesrvicii s-a ţinut cont de cheltuielile efectuate în perioadele precedente pe fiecare articol în parte, precum şi de activităţile planificate de anumite instituţii în anul viitor.

  Bugetul local la partea de cheltuieli constituie 6350,7 mii lei.

       Pentru grupa principala ,,Servicii de stat cu destinaţie generală,, au fost calculate cheltuieli în sumă de 1590,8  mii lei, inclusiv resurse colectate de instituţii bugetare – 76,7 mii lei.

          Efectivul de state pe grupa dată este prevăzut în număr de 15 unităţi, inclusiv: aparatul primarului – 6,5 unităţi, contabilitatea – 1,5 unităţi, Serviciul de deservire - 7 unităţi

  Sunt planificate alocaţii pentru:

  • servicii de stat cu destinaţie generală – 1560,8 mii lei;
  • fondul  de rezervă  – 30,0 mii lei;

  Grupa principală  ”Dezvolatarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale” sînt prevăzute 73,0 mii lei , inclusiv:

  -   Iliminarea stradală -   suma de 23,0 mii lei;

  -  Servicii de salubrizare – suma de 50,0 mii lei

  Cultura, sport, tineret culte şi odihnă

              Pentru instituţiile culturale  şi acţiunile  pentru tineret şi sport în bugetul local sînt prevăzute mijloace financiare  în sumă de 669,5 mii lei.

  Pentru întreţinerea casei de cultură din s.Singereii Nou sînt prevăzute alocaţii în sumă de 342,3 mii lei, cheltuieli de persional – 190,6 mii lei, ce constituie 55,68% din mijloacele preconizate la această instiruţie.

  Pentru organizarea şi desfăşurarea măsurilor culturale sînt prevăzute cheltuielile  în sumă de  45,0  mii lei.

  Biblioteca s.Singereii Noi pentru 1,5 unităţi s-au estimat cheltuieli în sumă de 216,2 mii lei. Cheltuielile de personal – 47,6 mii lei, ce constituie – 22,16 % din  alocaţii prevăzute.

  Cheltuieli pentru măsuri în domeniul sportului – 66,0 mii lei, cotizaţia echipei de fotbal in clubul sportiv raional, cheltuieli de intretinere a echipei de fotbal, cheltuieli de deplasare la meciurile din afara localitatii.

  Învăţămîntul

  Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor învăţămîntului preşcolar au fost calculate mijloace financiare în limita transferurilor curente primite cu destinaţie  specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar in marime de 3124,9 şi veniturile colectate pentru intreţinerea copiilor în grădiniţe în mărime de 293,3 mii lei, ceia ce constituie in total un volum de buget de 3418,2 mii lei, din care 2394,4   mii lei pentru Gradiniţa s.Sîngereii Noi şi 1023,8 mii lei pentru Gradiniţa s.Mărineşti

  Cheltuielile pentru alimentaţia zilnică a copiilor  este preconizată în mărime de 22,50 lei, din care 15,00 lei din contul mijloacelor  bugetare  şi 7,50 lei din contul platii parinteşti.

  La efectuarea cheltuielilor de personal, conducătorii de instituţii urmează să se încadreze în limita statelor de personal, ce se aprobă conform anexei nr. 5 la proiectul deciziei.

  În temeiul art. 83 alin. 1 din legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar -fiscale nr. 181 din 25.07.2014 şi în conformitate cu planul de activitate al Guvernului, începînd cu anul 2016 şi în continuare pentru anul 2018 bugetul Primariei comunei Singereii Noi se elaborează pe programe bazate pe performanţă. În tabelul  nr.1 la prezentul  raport  aducem la cunoștință  structura bugetului local conform clasificației economice pe anii 2018-2020, în tabelul  nr.2 veniturile bugetului local conform clasificației economice pe anii 2018-2020, în tabelul  nr.3 cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale pe anii 2018-2020 și în tabelul  nr.4 informație privind efectivul de personal pe  anii 2018-2020.  Respectiv conform clasificației programelor bugetele se elaboriază pe programe fundamentate pe performanța. Astfel de către inatitutiile din subordinea consiliului local au fost elaborate scopuri, obiective şi indicatori de performanţă, care după aprobarea bugetului urmează a fi ajustaţi în dependenţă de resursele alocate şi aprobaţi de primar. Ulterior, bugetul pe fiecare subprogram cu mijloacele repartizate, scopurile, obiectivele şi indicatorii de performanţă aprobaţi va fi făcut public pe pagina WEB a primariei.

  Contabil şef                                 N.Cojocari